Õiguskantsler tegi septembri algul Riigikogule ettepaneku viia looduskaitseseaduse (LKS) §20 põhiseadusega kooskõlla. Õiguskantsleri hinnangul on peamine probleem selles, et säte näeb küll ette oluliste looduskaitseliste piirangutega maa omandamise riigieelarvest eraldatava raha piires, kuid ei näe ette menetlusaega või muid asjakohaseid tagatisi, et maaomanik saaks hüvitise mõistliku aja jooksul.

LKS §20 näeb oluliste looduskaitsealaste piirangute korral ühe kompensatsioonimeetmena ette võimaluse võõrandada kinnisasi riigile. Senine praktika on aga näidanud, et seda kasutavate maaomanike rohkuse tõttu võtab riigipoolne omandamine liiga kaua aega (01.07.2016 seisuga on ootejärjekorras 200 avaldust, millest vanimad pärinevad aastatest 2006-2007 ehk oodatud on ligikaudu 8-9 aastat).

Probleemi olemasolu on tunnistanud ka keskkonnaminister oma Riigikogu liikmetele antud vastuses arupärimisele looduskaitse kohta. Õiguskantsler ei pea 8-9 aastast ooteaega põhiseaduspäraseks, sest tegemist on liigselt koormava hüvitismeetmega. Seaduse rakendajal lasub põhiseaduslik kohustus viia menetlus läbi võimalikult kiiresti ja viivitusteta, et kinnisasja omanikud saaks vastavalt PS §-le 32 kohese ja õiglase hüvitise.

Õiguskantsler leidis, et kinnisasja riigi poolt ära ostmisel on praegune, 8-9 aasta pikkune järjekord vastuolus põhiseadusega

Kuivõrd põhiseadus jätab seadusandjale võimaluse valida, mil viisil looduskaitselised kitsendused täpselt hüvitatakse, on menetluslike garantiide kehtestamata jätmine õiguskantsleri hinnangul põhiseadusega vastuolus. Praegusel juhul ei ole Maa-ametil, kes seadust rakendab, võimalik ka parima tahtmise riigieelarvest eraldatud rahasumma alusel võimalik maid kiiremini või suuremas ulatuses omandada. Kuna probleem on juba pikaaegne ja seadusandja pole selle parandamiseks midagi ette võtnud, on tegemist põhiseadusvastase tegevusetusega ja Riigikogu peab kiirelt olukorra lahendamiseks vajalikke samme astuma.

Õiguskantsleri ettepanek (pdf)


Loe kõiki keskkonnaalaseid õigusakte Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast!