Keskkonnaministeerium juhib tähelepanu, et liikvel on ühekordse kasutusega külmaainete balloonid, mis on Euroopa Liidu turul keelatud juba üle kümne aasta.

Ohutus. Ühekordse kasutusega balloonid pole neid käsitsevatele inimestele ohutud ja nad ei vasta surveseadmetele kehtestatud nõuetele.

Lisaks toob nende kasutamine kaasa suurenenud keskkonnaohu, kuna nende kasutamisel jääb märkimisväärne osa külmaainest mahutisse, mis lekib hiljem atmosfääri ja aitab kaasa kliima soojenemisele.

Ka ei vasta sellised mahutid transportimisel ohtliku veose ehk ADR nõuetele.

Pädevustunnistuse küsimine: F-gaaside balloonide müügil peab müüja küsima ostjalt F-gaaside pädevustunnistuse andmeid ja müüdud kogused endale kirja panema ning neid andmeid 5 aastat säilitama.
 

Fotol on pii-märgis, mis on kohustuslik rahvusvaheliselt transporditavatele surveseadmetele.
Fotol on pii-märgis, mis on kohustuslik rahvusvaheliselt transporditavatele surveseadmetele.

Märgistus: Enamusel juhtudel ei vasta ka  selliste ebaseaduslike balloonide märgistus kehtestatud nõuetele.

Fluoritud kasvuhoonegaaside mahutid peavad olema märgistatud Euroopa Parlamendi ja määruse (EL) nr 517/2014 ja Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/2068 järgi. Kindlasti peab märgisel olema aine tüüp (nt R-134a), aine  kogus CO2 ekvivalenttonnides ja tekst, et toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Märgis peab olema selle liikmesriigi keeles, mille turule see lastakse. Sildid peavad olema kindlalt kinnitatud ja neid ei tohi ballooni kasutuse käigus olla võimalik eemaldada. Paberist mahutile kleebitud sildid neid nõudeid ei täida, kuna võivad kasutuse käigus viga saada ja kaduda. F-gaaside märgistusnõuetest saab täpsemalt lugeda siit.

F-gaasidele vastava märgistuse olemasolu ei muuda teistest õigusaktidest tulenevate märgistusnõuete kohaldamist, milleks on nt ADR (ohtlike veoste) kokkuleppe, CLP määruse 1272/2008, surveseadmete direktiivi 2014/68/EL ja/või rahvusvaheliselt transporditavate surveseadmete direktiivi 2010/35/EL (vastavalt CE või pii-märgis), ja ohtlike jäätmete märgistamise nõuded.

Mida teha? Kui teie ettevõttele selliseid mahuteid või ebaseaduslikku külmaainet pakutakse, siis palun informeerige Keskkonnainspektsiooni telefonil: 1313.

Ühekordselt kasutatavad keskkonnale ohtlikud gaasimahutid
Ühekordselt kasutatavad keskkonnale ohtlikud gaasimahutid