Möödunud aasta lõpus, 20. detsembril aktsiaseltsi Estonian Celli reoveepuhasti väljavoolukambrist võetud proovide tulemused on selgunud, need langevad üldjoontes kokku ettevõtte omaseire andmete ja Keskkonnaameti operatiivseire tulemustega.

„Seega võib öelda, et torulekke fikseerimisel jõudis merre tavapärase kontsentratsiooniga heitvesi. Küsimus on, kas ja millist mõju omab asjaolu, et heitvesi voolas merre mitteettenähtud kohas,“ ütles Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna juhataja Allar Leppind.

Keskkonnainspektsioon on alustanud heitveetoru lekkega seoses väärteomenetlust tööstusheite seaduse paragrahvi järgi, mis puudutab kompleksloa nõuete rikkumist ehk heitvee merre juhtimise eest vales kohas. Menetlus peab ühtlasi selgitama, kas tegu võis olla hooletuse või pahatahtlikkusega.

Paralleelselt süüteomenetlusega on inspektsioon alustanud haldusmenetlust, mille eesmärgiks on võimalikult kiiresti süvamerelasu torus esinevate lekete likvideerimine heitvee juhtimiseks kompleksloaga määratud asukohta.

AS Estonian Cell peab esitama Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroole hiljemalt 16. jaanuariks oma seisukohad, kuidas ja millal nad saavad süvamerelasu toru lekked kõrvaldatud.

Keskkonnainspektsiooni tellitud tuukrid tuvastasid 20. detsembril, et süvamerelasu toru on katki ja toruotsad paiknevad teineteisest kuni poole meetri kaugusel.