Total Zero on ülemaailmselt tegutseva pakiveo ja kullerteenuste ettevõtte DPD keskkonnasäästlikkuse programm. Selle eesmärgiks on tagada, et kõik ettevõtte võrgustiku kaudu saadetud pakid oleks CO2 neutraalsed - ilma, et see kliendile midagi lisaks maksma läheks. Projekt käivitus DPD kuuel suurimal turul (Prantsusmaal, Saksamaal, Suurbritannias, Hollandis, Šveitšis ja Beneluxi riikides) 2012. aasta juulis. 1.juulil 2013 liitub programmiga ka DPD Ida - Euroopa regioon, sealhulgas ka Eesti.

Total Zero projekt koosneb kolmest osast. Esiteks mõõdetakse, kui palju CO2 äritegevuse käigus tekib. Teiseks kasutatakse erinevaid meetmeid tekitatavate jäätmete hulga vähendamiseks. Kolmandaks kompenseeritakse vältimatute heitmete poolt keskkonnale tekitatud kahjud - selleks kasutatakse partnerettevõtte CDC Climat poolt välja valitud keskkonnaprojekte.

DPD on Euroopas tegutsevaist pakiveovõrgustikest suuruselt teine. Igapäevaselt käideldakse ligikaudu 2,5 miljonit pakki. Läbi DPD süsteemi saab pakke saata 800 asukohast 220 riiki, firmas töötab 24 000 inimest, kes kasutavad selleks 18 000 sõidukit. Igapäevaselt läbitakse Euroopa teedel  235 000 kilomeetrit. Ka Eesti linnades võib igapäevaselt liikumas näha valgeid autosid DPD logoga.

DPD eelistab pakkide edastamisel maismaatransporti - kas raudtee või maanteeveoseid lennureiside asemel. Sellise käitumisega tekitatakse kuni kaheksa korda vähem CO2 kui lennutranspordi kasutamise puhul.

DPD pakiedastuse süsteem on paindlik, firma ei kasuta tsentraliseeritud keskladusid, vaid vedude mahtu reguleeritakse vastavalt vajadusele kohalike depoode kaudu. "See võimaldab samu ruume kasutades töödelda neli korda rohkem pakke," leiab DPD Eesti AS tegevjuht Tarmo Tael.

DPD on võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, mis aitavad DPD poolt tekitatava süsinikdioksiidi hulka vähendada. Vältimatute CO2 heitmete kompenseerimiseks investeerib DPD emaettevõte Geopost mitmetesse keskkonnaprojektidesse. Nende projektide abil vähendatav kasvuhoonegaaside hulk (GHG) konverteeritakse süsinikkvootideks. Geopost ostab neid kvoote oma partneri, süsinikdioksiidi teket vähendavate projektide nõustamisega tegeleva CDC Climat ettevõtte käest. Hinnanguliselt pakutakse kogu DPD süsteemi poolt loodusesse aastas heidetavaks süsinikdioksiidi mahuks 550 000 tonni.

Geoposti poolt toetatavate projektide hulgast on kolm tähtsamat söödalutserni uudse tootmisprotsessi juurutamine Prantsusmaal, biokompostrite kasutuselevõtt Kambodža maapiirkondades, metsa ja loodusliku liigirikkuse taastamine Kolumbias.

Kõik need projektid on sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud süsinikustandarditele ja kõik projektid keskenduvad lisaks keskkonnaalastele kasuteguritele ka sotsiaalmajanduslikele aspektidele.

Biokompostrite programm Kambodžas

Kambodža maapiirkondades elavad perekonnad kasutavad ruumide valgustamiseks petrooleumi ja valmistavad toitu lahtisel lõkketulel. Nende tegevuste käigus tekkiv suits põhjustab terviseprobleeme ja lõkkepuude korjamine põhjustab metsa hävinemist. Loomapidamine on sealsetele kogukondadele eluliselt oluline, kuid loomade väljaheidete koristamata jätmine põhjustab hügieeniprobleeme ning metaani tekkimist.

Selleks, et parandada tuhandete inimeste elutingimusi, on mittetulundusühing Kambodža Arenguorganisatsioon ja Kambodža Põllumajandus-, Metsandus-, ja Kalandusministeerium ühiselt leidnud eelnevalt kirjeldatud probleemidele innovaatilise ja keskkonnasäästliku lahenduse.

Riigi kaheksas provintsis elavatele peredele jagati krediiti, mille alusel pered saavad muretseda ühe 20 000 biokompostrist, mis muudab loomade väljaheited kütuseks.

Majapidamistes tekkivad jäätmed ja sigade ning lehmade sõnnik kogutakse biokompostrisse, kus mikroobid selle biogaasiks muudavad. Protsessi käigus tekkivat biogaasi kasutatakse söögi tegemiseks, ruumide valgustamiseks ja vee soojendamiseks. Iga majapidamine saab lisaks biogaasil põhineva ahju, lambid ja kogu vajaliku torustiku.

Biokompostrite kasutuselevõtt aitab vähendada metsa erosiooni. Paraneb ka bioloogiline mitmekesisus, kuna metsadele langev koormus väheneb. Kompostijääke saab kasutada loodusliku väetisena. Ka õhk muutub puhtamaks, kuna väheneb keskkonnavaenuliku metaani teke.

Kompostrite kasutamisel on ka sotsiaalsed mõjud: paranevad hügieenitingimused, ohtlikku lõkkesuitsu tekib elamute piirkonnas vähem. Arvatakse, et see aeg, mis kambodžalastel kulus enne lõkkepuude hankimiseks jääb nüüd vabaks näiteks laste õpetamiseks. Loomulikult loob kompostrite jaotamise süsteem juurde uusi töökohti.

Lutserni kuivatamine Prantsusmaal

Kuivatatud lutsern on kõrgekvaliteediline loomasööt, see annab kohapeal kasvatatud proteiine, ega sisalda geneetiliselt muundatud organisme (GMO). Kuigi lutsern on toitev, on selle tootmine vägagi energiamahukas. UNFCCC projekti raames püüab Prantsusmaa Põllumajanduslik kooperatiiv, Coop de France, muuta tootmisprotsessi keskkonnasäästlikumaks.

Selleks tehakse kahte asja: esiteks kasutatakse fossiilkütuse asemel puitgraanuleid ehk kohalikul biomassil põhinevat kütust, teiseks eelkuivatatakse lutserni juba põldudel. Eelkuivatamine võimaldab vähendada energia hulka, mida traditsioonilises tootmisprotsessis vee aurustamiseks kasutatakse. Projekti tulemusel loodetakse süsinikdioksiidi eraldumist vähendada 400 00o tonni võrra aastas.

Projektiga kaasnevad lisakasud - looduslikult põllul kasvav lutsern kaitseb pinnast erosiooni eest ja aitab säilitada mullas looduslikku mitmekesisust. Biomassil põhinev kütus eraldab vähem mürgiseid põlemisgaase, uut tüüpi katlad vähendavad mürgiste gaaside sissehingamise riske.

Coop de France poolt koordineeritav programm on aidanud luua 102 uut töökohta. Viisteist seitsmeteistkümnest tehasest asuvad Champagne-Ardenne piirkonnas, mis on tööpuuduse arvestuses Prantsuse 22 regiooni hulgas suuruselt kuuendal kohal. Hinnanguliselt on lutserni kuivatamisel selles piirkonnas loodud täiendavalt veel 50 töökohta.

Metsa istutamise ja taastamise projekt Kolumbias

Kolumbia kauged piirkonnad Cacereses, Antioquias ja Cravo Nortes Aracuas on aastaid kestnud avatud kullakaevanduste, illegaalsete kokapõõsaistanduste, ning hoolimtu kariloomade pidamise tõttu saastunud. Seetõttu on ohtu sattunud nende piirkondade normaalne looduslik mitmekesisus.

DPD investeerinugud toetavad projekti, mille eesmärk on algupärane metsa taastamine ja eelkõige rikkaliku ökosüsteemi taaselustamine. See ala on nüüd karjapidamise ja kullakaevandamise eest kaitstud. 

Metsa taastamisele spetsialiseerunud ettevõte Asorpar on istutanud kakskümmend kohalikku puuliiki, mis omakorda aitas veel seitsmekümne viie põlisliigi kohanemisele.

Selline metsa taastusviis on parem kui tavapärane praktika, mis keskendub vaid ühte liiki puude istutamisele ja piirab looduslikku mitmekesisust. Metsa istutamise abil tagatakse ohustatud liikide, sealhulgas haruldaste kilpkonnade, ahvide ja papagoide elupaigad. Samuti on märkimisväärselt paranenud pinnase ja vee olukord, ning kohaliku turu jaoks on nüüd saadaval piisav hulk puitu. Lisaks on projekt aidanud luua 150 uut töökohta - alternatiivsed karjäärivõimalused piirkonna töötajatele, kes on pikka aega sõltunud illegaalsetest ning keskkonda kahjustavatest töökohtadest.

Projektis osalejateks on kohalikud inimesed, kes saavad Asorparilt põhjaliku väljaõppe metsa taastamise alal, nagu seemnete kogumise, istikute hooldamise ja säästliku metsategemise kohta.

Rohelised valikud mujalgi

DPD keskkonnaprogramm ei puuduta siiski ainult neid kolme eelpoolmainitud projekti. Firma juurutab oma igapäevatöös keskkonnasäästlikke tegevusi nagu üleminekut paberarvetele e-arvetele, sõidukite keskkonnasäästlikumaks muutmisele. Pakikullerid läbivad säästliku sõidu kursuse. Firma võimaldab töötajatele võimaluse korral kodus toimuvat kaugtööd. Püütakse taaskasutada pakkematerjali. Samuti asendatakse autosid pakkide vedamisel võimalusel jalgrattaveoga.

Või nagu leidis Marko Siller Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumist: "Tahame liikuda jätkusuutliku ettevõtluse suunas, ei tahaks, et seda aetaks segi majandusliku jätkusuutlikusega, vaid mõistetaks laiemalt, see tähendab sotsiaalse - ja keskkonnaalase jätkusuutlikkusena. Total Zero ongi DPD strateegia - keskkonnahoidlikult jätkusuutlik."