Täna esitleti Euroopa Komisjoni Eurobaromeetri uuringul põhinevat raportit,  millest selgus, et Eesti elanike positiivne suhtumine Euroopa Liitu on jätkuvalt tõusuteel ning jõudnud viimase viie aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa Liitu suhtub hästi 49%, neutraalselt 41% ja halvasti 9% küsitletutest. Eesti elanike toetus Euroopa Liidule kasvab ning on üle ELi keskmise.

  • Arvamused
  • 5. märts 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Eesti elanikud peavad esmatähtsaks plastijäätmete vähendamist

Institutsioonidest usaldavad Eesti elanikud kõige rohkem politseid (82%), seejärel õigussüsteemi (63%), kohalikke omavalitsusi (56%),  Euroopa Liitu (54%) ja Eesti Vabariigi valitsust (43%). Kõige vähem usaldatakse erakondi (13%).

Eesti riigi kõige olulisemaks probleemiks peavad eestlased jätkuvalt hinnatõusu (34%), seejärel tervishoidu ning pensioneid (mõlemad 27%). Kui Euroopa Liidus on teisel kohal keskkond ja kliima, siis Eestis on mure keskkonna pärast alles kuuendal kohal. Kantar Emori  uuringuekspert Aivar Voogi sõnul on samas märkimisväärne, et  Eesti keskkonna- ja kliimaprobleemid on üheksa protsendipunkti võrra olulisemad kui aasta tagasi.

Lisaks institutsioonide usaldusväärsusele  uuriti ka Eesti inimeste suhtumist keskkonnaprobleemidesse. Sarnaselt teiste ELi kodanikega peame ka meie esmatähtsaks plastijäätmete vähendamist (57%) ning taastuvenergeetika arendamist (50%). Tugevalt pooldatakse ka rangemaid kliima-, keskkonna- ja töötajate kaitse nõudeid kolmandate riikidega sõlmitavates kaubanduskokkulepetes.

Uuringu korraldas Euroopa Komisjoni tellimusel rahvusvaheline uuringufirma Kantar Emor 2019. aasta sügisel. Uuring toimus 14. novembrist kuni 29. novembrini, kokku 34 riigis. Eestis viidi küsitlus läbi 14. novembrist 26. novembrini. Kokku küsitleti 1001 Eestis elavat Euroopa Liidu kodanikku.

Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda Euroopa Komisjoni Eesti esinduse veebilehel.

3. märtsil avalikustas Euroopa Komisjon ka spetsiaalselt keskkonnaküsimustele pühendatud uuringu, mille kohaselt ütleb 94% kõigist ELi liikmesriikide kodanikest, et keskkonnakaitse on nende jaoks tähtis.