Eesti
Roheline Liikumine (ERL) alustas taas üksikisikute ja kodanikuühenduste
nõustamist kohalikku keskkonda mõjutavates planeeringuprotsessides osalemisel. Abivajajaid
nõustatakse üle Eesti ja tasuta. Nõustamise eesmärgiks on kindlustada
pikaajaliste otsuste keskkonnasõbralikkus ning kohalike elanike abistamine
keskkonna eest hea seismisel.

ERLi juhatuse esimees Ilmar Part lausus: „Kohalikul tasandil tehtavad arengukavad ja üld- ning detailplaneeringud mõjutavad oluliselt keskkonnaseisundit, mistõttu on ERLi eesmärgiks tagada parima lahenduse leidmine keskkonnaküsimustes. Eesmärgi saavutamiseks on ühest küljest ERLil vaja väga laiaulatuslikku koostööd kohalikul tasandil aktiivsete elanikega üle Eesti, kes hoiavad silma peal arendustegevuse agarusel. Teisest küljest on aeg näidanud, et kohalikel läheb planeeringuprotsessis osalemisel vaja professionaalset abi keskkonnaküsimustes - keskkonnamõjude hindamise, jäätmemajanduse, säästva linnaplaneerimise jms teemadel.“ Part lisas: „Me liigume kodanikuühiskonna poole, kus kohalike elanike ning loodusressurssidega arvestamine on ainsaks võimaluseks arendustegevuste elluviimisel.“

Planeeringunõu saamiseks tuleb tutvuda abistamise tingimustega ERL’i koduleheküljel (www.roheline.ee) ning täita lühike taotlusvorm. Juhtumite ja ERLi poolse tegevuse lühikirjeldused avaldatakse ERLi koduleheküljel, et juhtumi lahendamisest tekkinud väärtust kasvatada ja sellest saadud teadmisi laiemalt levitada.

Tasuta planeeringunõu antakse Vabaühenduste Fondi toel, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel, toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.