Keskkonnaalased tegevusprogrammid on Euroopa Liidu keskkonnapoliitika arengut suunanud alates 1973. aastast. Käesolev seitsmes liidu üldine keskkonnaalane tegevusprogramm aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (7. EAP) võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse nr 1386/2013/EL lisana 20. novembril 2013. aastal. Tagasisidet andma on oodatud ka eestlased, seda saab teha eesti keeles.

7. EAP seab kolm valdkondlikku prioriteetset eesmärki:

1. kaitsta, säilitada ja suurendada liidu looduskapitali;
2. muuta liidu majandus ressursitõhusaks, keskkonnahoidlikuks ja konkurentsivõimeliseks vähese CO2-heitega majanduseks;
3. kaitsta liidu kodanikke keskkonnaga seotud surve ning nende tervisele ja heaolule avalduvate riskide eest.

Prioriteetsete eesmärkide saavutamist toetavad lisaks kuus horisontaalset eesmärki, alates tõhusamast õigusaktide rakendamisest lõpetades rahvusvaheliste keskkonna- ja kliimaprobleemide lahendamisega.

7. EAP eesmärgid ja meetmed on aastate jooksul suunanud keskkonnapoliitika kujundamist Eestis ning mitmed 7. EAP prioriteedid on olulised ka Eesti jaoks. 7. EAP kehtib aastani 2020 ning selle eel on Euroopa Komisjon läbi viimas avalikku konsultatsiooni hindamaks 7. EAP senist toimimist.

Avalik konsultatsioon 7. EAP hindamise üle keskendub 7. EAP ülesehitusele ja strateegilisele rollile. Konsultatsiooni raames küsitakse ka, kuidas on tegevusprogramm praktikas aidanud paremat keskkonda luua. Konsultatsiooni käigus hinnatakse 7. EAP tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, kooskõla ja lisaväärtust.

Avalik konsultatsioon on avatud ja küsimustikule saab vastata kuni 26. juulini 2018. aastal. Küsimustikule saab vastata ka eesti keeles. Keskkonnaministeerium kutsub konsultatsioonist osa võtma ja küsimustikule vastama kõiki kodanikke, organisatsioone, ettevõtteid ja asutusi.

Lisainfo