Täna algab aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta, millele annab avalöögi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu eesistujariigi Taani korraldatud kahepäevane konverents Kopenhaagenis. Euroopa aasta eesmärk on suurendada teadlikkust aktiivsena vananemise kohta, eelkõige eakate tööhõive, ühiskonnas osalemise ja iseseisva elu valdkonnas. Euroopa aasta julgustab sidusrühmasid ja poliitikakujundajaid sätestama nendes valdkondades kohustusi ja rakendama konkreetseid abinõusid.

Need kohustused võivad olla õigusaktide reformi (nt kõrvaldada tõkked, mis takistavad eakamatel inimestel töötamise jätkamist), analüüside või avalike debattide, teadlikkuse suurendamise või tegevusprioriteetide määratlemise kujul. Näiteks võivad linnad ühineda Maailma Terviseorganisatsiooni vananemissõbralike linnade programmiga; ettevõtted saavad parandada eakamate töötajate töötingimusi; kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad hõlbustada seenioride vabatahtlikku tööd.

Euroopa aasta veebilehel saate taolistest kohustustest avalikkust teavitada ning seal toodud mujal toimuvate ürituste tutvustusest võite leida ka inspiratsiooni. Aasta lõpus tunnustatakse kõige edukamaid algatusi nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil.

EL-i tööhõive, sotsiaal- ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: "Aktiivsena vananemine puudutab eakamate inimeste abistamist tööeluga jätkamisel ja nendega kogemuse jagamist. See on selleks, et nad jätkaksid ühiskonnas aktiivse rolli mängimist ning elaksid võimalikud tervislikult, iseseisvalt ja täisväärtuslikult.

Aktiivsena vananemine on põhialustalaks, et suurendada 2020. aastaks tööhõivesse kaasatud inimeste osakaal 75%-ni ja aidata vähemalt 20 miljonit inimest vaesusest välja. See aasta kutsub tegutsema erinevates valdkondades - tööhõive sotsiaalkaitse, hariduse ja koolitamise, tervishoiu ja sotsiaalteenuste, majutuse ja avaliku infrastruktuuri valdkonnas".

EL-i rahvastik on vananemas. Alates 2012. aastast hakkab Euroopa tööealine rahvastik kahanema, samal ajal kui üle 60 aasta vanuste inimeste osakaal kiiresti kasvab, umbes kaks miljonit inimest aastas. Selline demograafiline nihe on sõjajärgse beebibuumi suure grupi pensioniikka jõudmise tagajärjeks.

Euroopa Liidu keskmine vanus on hetkel 40 aastat, kuid aastaks 2060 on see tõusnud juba 47 aasta peale. EU27 rahvastiku osakaal, kes on vähemalt 55-aastased, kasvas alates 1990. aastast 25%-lt 2010. aastaks 30%-le ning aastaks 2060 arvatakse see tõusvat 40%-le. Ent eurooplased ei ela mitte ainult kauem. Lisaks on nad ka tervemad kui kunagi varem, mis annab ühiskonnale ja majandusele olulise potentsiaali.

Euroopa aasta 2012 hõlmab aktiivsena vananemise kolme dimensiooni:

  • Aktiivsena vananemine tööelus. Et innustada eakamaid inimesi edasi tööle jääma, tuleks töötingimusi oluliselt parandada ja kohandada neid vastavalt eakamate töötajate tervislikule seisundile ja vajadustele, täiendada eakamate oskusi, parandades nende juurdepääsu elukestvale õppele, ning vaadata üle maksu- ja hüvitistesüsteemid, et tagad pikemaks töötamiseks tõhusad stiimulid.

  • Ühiskondlikus elus osalemine. Parandada eakate võimalusi ja tingimusi, et ühiskonnale vabatahtlikuna või perekondliku hooldajana abiks olla ning ühiskondlikus elus osaleda, vältides sotsiaalset isolatsiooni ning paljusid sellega kaasnevaid probleeme ja ohtusid.

  • Iseseisev elu. Terviseedendus ja ennetavad tervishoiumeetmed, mis suurendavad tervena elatud aastate arvu ja väldivad teistest sõltuvust, samuti keskkonna muutmine vananemissõbralikumaks, mis võimaldab eakamatel inimestel võimalikult iseseisvalt tegutseda.