Lisaks Peaministri umbusaldamisele toimusid täna Riigikogus ka taastuvenergia sektorile olulised arutelud Elektrituruseaduse ja Kaugkütteseaduse teemal. Elektrituruseaduse osas esitati kolm küsimust: Vabaerakonna poolt statistikakaubanduse eesmärgil puidu masspõletamise eetilisuse ja taastuvenergia tulevase tegevuskava kohta ning EKRE poolt taastuvenergia tasude liigse suuruse kohta. Kaugkütteseadus millegipärast diskussiooni ei tekitanud. Mõlema eelnõu osas otsustati lõpetada esimene lugemine ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks 23.11.2016.Stenogramm on kättesaadav siit.

Milliseid muudatusi nendes eelnõudes taotlevad taastuvenergia esindusorganisatsioonid?

Elektrituruseadus:

Puuduvad meetmed taastuvenergia arendamise osas 2020+. Arvestades, et projektide arendamine võtab aega, siis peaks olema juba täna selge, kuidas tulevikus taastuvenergia arendamist riik kavandab. Selguse puudumise tõttu peatuvad projektide arendused ning sellest tulenevalt tekivad tõsised probleemid 2030. a. taastuvenergia eesmärkide täitmisel.

Puidu piiranguteta masspõletamisega põlevkivijaamades statistikakaubanduse eesmärgil kavatsetakse edasi minna, ehkki kava on saanud ulatuslikku kriitikat. Eelnõus on ebamäärane viide puiduturu analüüsile, mida enne statistikakaubanduse tehingut riik tegema peab, ent  puudub selgus kuidas see koostatakse ning kohustus analüüsiga arvestamiseks. Teeme ettepaneku analüüsi koostamise alused reglementeerida ning sätestada et VV on kohustatud negatiivse analüüsi tulemuse korral tehingut mitte teostama. Samuti teeme ettepaneku masspõletamise mahupiiranguks 0,5 milj tihumeetrit aastas.

Arvestades käigus olevaid projekte, jääb olemasolev toetusskeem kehtima alla 15 kilovatise võimsusega tootmisseadmetele aastani 2020. EPEA on esitanud ettepaneku seda erandit laiendada kuni 200 kilovatistele tootmisseadmetele.

Kaugkütteseadus

Suurendamaks investeeringuid taastuvenergia kasutusele võtmiseks kaugküttemajanduses on Koja liikmete jaoks oluline eelnõus varasemalt sisaldunud võrdlushinna regulatsiooni taastamine. Võrdlushind vähendab nii ettevõtjate kui Konkurentsiameti halduskoormust, samas puudub risk tarbijate huvide kahjustamiseks, kuivõrd hinnakujunduspõhimõtted kohalduvad üldprintsiibis edasi. Ettepanekut toetavad nii MkM, Konkurentsiamet kui ka ettevõtjad.

Taastuvatest allikatest tõhusa kaugkütte soodustamine vajab veelgi täpsustamist, sest hetkel on eelnõu sõnastus väga piirav ning ei motiveeri sisuliselt tegema investeeringuid taastuvenergiale üleminekuks kaugküttesektoris.

Mitmed kaugkütteturu korralduslikud aspektid nagu kahetariifse hinna rakendamine jpm