Täna, 16. aprillil kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse, millega reguleeritakse elektroonikaromude kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise ja kõrvaldamise nõudeid ning korda.

„Määrus võeti vastu eesmärgiga muuta elektroonikaromude kogumine senisest efektiivsemaks,“ märkis Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Malle Piirsoo. „Olulisimad muudatused võrreldes praegu kehtiva määrusega puudutavad elektroonikaromude kogumise kohta esitatava teabe, nende vedamise ja tootjatele tagastamise kohta esitatavaid nõudeid. Määrusega on ka täpsustatud, mis on kodumajapidamistes kasutatav elektri-ja elektroonikaseade.“`

Näiteks peab tootja täpsustatud määruse kohaselt vähemalt kord aastas korraldama üleriigilise teabekampaania, millel on oluline osa tõhusamal elektroonikaromude tagasi toomisel. Eelnõu kohaselt peavad tootjad tagama vähemalt 4 kg kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumise iga elaniku kohta aastas, samuti peavad nad tagama ka kogutud elektroonikaromude taaskasutamise.

Lisaks tuleb tootjatel rajada elektroonikaromude kogumispunktid igasse rohkem kui 3500 elanikuga omavalitsusse, arvestades nõuet, et elektroonikaromude üleandmine peab olema tarbijale võimalikult mugav. Puuduolevad kogumispunktid tuleb rajada 9 kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Uue määruse kohaselt on tootjal kohustus tasuta vastu võtta elektroonikaromusid sõltumata nende arvust lisaks tarbijale ka turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt.

Muude kui kodumajapidamises kasutatavate elektroonikaseadmete tootja peab arvulise vastavuse alusel tasuta tagasi võtma kõik need elektroonikaromud, mis on tekkinud enne 13. augustit 2005 turule lastud seadmetest ning kõik elektroonikaromud, mis on tekkinud alates 13. augustist 2005 turule lastud seadmetest sõltumata sellest, kas tarbija kavatseb osta uue seadme või mitte.

Tulenevalt EL direktiivist sätestatakse määruses, et tootja on kohustatud tagasi võtma ka saastunud elektroonikaromu, mis tuleb viia jäätmejaama või jäätmete kogumispunkti.

Määrus jõustub üldises korras.