Keskkonnaameti poolt kokku kutsutud Muuga piirkonna lõhnahäiringu töögrupp pakkus välja esmased meetmed, mida töögrupp lähiajal põhjalikumalt arutab. Nende hulgas on operatiivse käitlusinfo haldamine ja teavitussüsteemi rakendamine, erinevate tehniliste lahenduste väljatöötamine ning uudsel tehnoloogial põhinev eNinade (eNose) süsteem.

Meetmete kavas on Tallinna Sadama poolt rakendatav operatiivne info- ja teavitussüsteem Mairis (lühend sõnadest M-Muuga, air–õhk, is-infosüsteem). Kõnealuse süsteemi abil saavad sadama operaatorid piirkonna välisõhu saasteainete kriitilise piiri ületamise korral senisest veelgi operatiivsemalt reageerida. Süsteemi tööpõhimõte seisneb selles, et kõik sadamas tegutsevad terminalid registreerivad oma laadimistegevused ühtses tarkvarasüsteemis ning süsteemi on lisatud juurde ka olemasolevad pidevseireandmed. Kui saastenäitajad tõusevad määratud kriitilise tasemeni toimub vahetu teavitamine ning saab koheselt tarvitusele võtta meetmed häiringu vähendamiseks.

Lisaks astuvad töögrupis osalevad terminalid meetmekava kohaseid samme, et veelgi vähendada võimalikke heiteid välisõhku. Terminalide tehnoloogiaid ja protsesse harmoniseeritakse käideldavate kaupade nomenklatuuriga selliselt, et heide oleks võimalikult väike. Samuti töötatakse välja uusi tehnilisi lahendusi eesmärgiga vähendada keskkonnasaastet.

Kõige uuenduslikumaks meetmeks on elektroonsete ninade süsteem eNose, mida on edukalt rakendatud Hollandis Rotterdami sadamas ja selle äärde jäävas elamupiirkonnas. Tegemist on lõhnahäiringu pidevseirevõrguga, mille eeliseks mõõtepunktide suur arv ning mille näitude abil on võimalik tuvastada lõhnahäiring koheselt selle tekkimisel, leida selle põhjustaja ja võtta kiiresti tarvidusele vajalikud vastumeetmed.

Kuigi viimastel aastatel näitavad Muuga sadamas ja Maardu piirkonnas läbiviidava välisõhu seire tulemused õhukvaliteedi paranemist ning õhukvaliteet vastab piirnormidele, häirib kohalikke elanikke endiselt aeg-ajalt ümbruskonnas leviv ebameeldiv lõhn. Vaatamata ebameeldivale lõhnahäiringule, ei kujuta see inimeste tervisele otsest ohtu.

Muuga piirkonna lõhnahäiringu leevendamiseks kokku kutsutud töögruppi kuuluvad Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ning Tallinna Sadama ja Muuga sadama terminalide esindajad.

Töögrupi poolt välja pakutud võimalikke lahendusvariante tutvustatakse ja edasistesse aruteludesse kaasatakse ka kohalikud omavalitsused, Jõelähtme ja Viimsi vald, Maardu linn ja teised huvitatud pooled. Leevendusmeetmed kannab Keskkonnaamet vastavatele keskkonnakaitselubadele ning need kajastuvad ka lõhnaainete vähendamise tegevuskavades, mille koostavad terminalid. Tegevuskavasid hindab ja kinnitab Keskkonnaamet.