Kredexi all alustav Eesti energia- ja kliimaagentuur peab iseseisva tegutsemiseni jõudma hiljemalt 2010. aasta lõpuks. Agentuuri alusdokumendi järgi luuakse see riikliku energia- ja kliimapoliitika elluviimiseks, vastava tegevuse koordineerimiseks ja rakendamisega seotud siseriikliku sidususe parandamiseks. Agentuur lähtub Euroopa Liidu (EL) energia- ja kliimapoliitikast.

Käivitamise faasi ülesanneteks on agentuuri tegutsemisraamide paikapanek ning iseseisvumise ja eraldumise juriidiliste aluste väljatöötamine, ütles BNS-ile agentuuri nõukoja aseesimees Jaan Tepp.  Samuti käib käivitamise faasi juurde energia- ja kliimaagentuuri juhi konkursi ettevalmistamine. Käivitamisega tegeleb jurist Kristiina Rebane.

Agentuur on energiapoliitika elluviimise tugiüksus ja analüüsi- ning nõuandekeskus parimate kaasaegsete energiatehnoloogiate rakendamiseks, seisab dokumendis. Tegemist on riikliku kompetentsi ning koordinatsiooni keskusega, mis on riiklikuks partneriks energeetika, energiatõhususe ning sellega seonduvates innovatsiooniküsimustes.

Agentuur on partneriks valitsusele ja riigikogule energeetika ning kliimaküsimustes.

Agentuur tegeleb info kogumisega elektrituru toimimise reeglite ja väljakujunenud tarnemehhanismide kohta, analüüsib nende muutumist energiaturgude avanemise korral ning üritab ette näha hinna- ja tarnetõrkeid ning turutõkete tekkimisi uutele sisenejatele.

Agentuuri eesmärk on uute turuosaliste turuletuleku hõlbustamine ja õiglase konkurentsi tagamine, seisab alusdokumendis. Agentuur koostab kvartaalseid analüüse ja edastab neid asjaomastele ametiasutustele ning annab soovitusi toetusmehhanismide paremaks kasutamiseks.

Agentuur näeb koostöövõimalusi rahastamise osas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Kredexi, PRIA, kommertspankade ja erainvestoritega.

Agentuuri alusdokumendi järgi on energeetikaalane planeerimis- ja toetustegevus Eestis killustunud mitme ministeeriumi ja ametiasutuse vahel ning nende tegevuse kaardistamine ning koondamine otstarbekaimal viisil on agentuuri ülesandeks.

Mainitud ministeeriumid on keskkonna-, majandus- ja kommunikatsiooni-, põllumajandus- ning haridus- ja teadusministeerium.

Agentuur valmistab muuhulgas ette ka kasvuhoonegaaside kaubandusega seotud süsteemi ja tagab selle töö.

Energia- ja kliimaagantuur on üks projektidest, mis peab tagama Erakonna Eestimaa Rohelised toetuse vähemusvalitsusele.

Allikas: BNS