Hiljutine  energiakonsultandi Gartner Research poolt läbiviidud uuringus leiti, et tarbijad on huvitatud ja on valmis enam osalema erinevates energiatootjate poolt läbiviidavates energiatõhususe programmides, kuid nad ei ole neist reeglina piisavalt teadlikud. Valdav enamik vastajatest väitsid, et nad on valmis energiatõhususe programmides aktiivselt osalema, kuid nad ei ole nõus oma jooksva energiatarbimise teabe eest eraldi maksma ja peavad sellise teabe vaba kättesaadavust erinevalt energiaettevõtetest oma elementaarseks õiguseks.

Gartner Research küsitles enam kui 4000 kodumajapidamist USA-s ja Suurbritannias 2008 detsembri ja 2009 jaanuari vahel, testimaks tarbijate huvi teenustepakkujatelt teabe soetamiseks läbi erinevate e-rakenduste ja eelkõige oma valmisolekut ja motivatsiooni osaleda sellega kaasnevates energiatõhususe programmides.

"Selleks, et reageerida poliitikakujundajate suurenenud survele energiatõhususe tõstmiseks ja sektori keskkonnamõjude vähendamiseks, peavad energiaettevõtted tarbijaid enam julgustama osalema energiatõhususe projektides ja kise aktiivselt erinevaid lahendusi pakkuma,” ütles Gartneri vanemanalüütik Zarko Sumic. „ Poliitikakujundajate ja tarbijate suurenenud surve energiatõhususe tõstmiseks on nii turureguleerijaid kui ka energiaettevõtteid tabanud üsna ootamatult.”

Hr. Sumic kinnitas, et hetkel kehtiv seaduslik raamistus ja energiatootjate keskne turumudel, mis oli suunatud valdavalt eesmärgiga pakkuda turule maksimaalselt odava hinnaga energiat, on tänases majandus- ja keskkonnaolukorras vale.

Tänaseks liigutakse suunas, kus turule tuuakse üha enam poliitiliselt motiveeritud toetusskeeme eesmärgiga tõsta turuosaliste huvi energiaefektiivsuse vastu. Üldiselt eeldatakse, et kliendi parem teadlikkus oma tarbimisharjumuste kohta on ainuõigeks eelduseks käitumisharjumuste muutmiseks.

Vaatamata sellele, väidab Gartneri uuring, et kuni 50% tarbijatest pole lõpuni veendunud, kas nende energiaettevõte ikka pakub neile energiatõhususe alal nõustamistoetust ja kuni 40% tarbijaid vastas, et nad ei oleks valmis maksma lisatasu energiatarbimise alase reaalajas kuvatud teabe eest eesmärgiga oma käitumisharjumusi muuta. Samas olid enam kui 80% tarbijatest valmis vabatahtlikult osalema energiaettevõtjate poolt korraldatud programmides.

„Esimene oluline kokkuvõte uuringust on, et energiaefektiivsusele suunatud programmid on ettevõtjate poolt halvasti ette valmistatud ja nõrgalt turustatud,” ütles Zarko Sumic. „Teine avastus oli, lisaks teadmatusele, kuidas turustada energiatõhususe programme, pole energiaettevõtjad neist väga huvitatud kuna kehtiv seadusandlik keskkond ja kulupõhine tariifisüsteem ei soosi energiatõhususega sügavuti tegelemist.”

Kokkuvõtlikult annab Gartneri poolt sooritatud uuring soovitusi, kuidas muuta nii tarbijate kui ka tootjate hoiakuid energiatõhususe teema tugevamaks turuletoomiseks.

Allikas: Gartner Research