Euroopa Kohus on teinud 2. märtsil otsuse kohtuasjas T-16/04, milles jättis läbi vaatamata terasetootja ArcelorMittal hagi kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi peale.

ArcelorMittal esitas hagi nõudega tühistada EL direktiiv 2003/87/EÜ, millega on loodud EL-s kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem. Direktiiv põhineb EL kohustustel, mis tulenevad ÜRO kliimamuutuse raamkonventsioonist ja Kyoto protokollist. Arcelor, kes on alates 2006. aastast maailma tähtsaim terasetootja, väitis, et direktiivi vastuvõtmise tõttu on talle tekkinud kahju (seoses vajadusega ettevõtte tegevus täielikult ümber korraldada) ning et direktiivi sätted rikuvad EL õiguse mitmeid põhimõtteid nagu õigus omandile, ettevõtlusvabadus, proportsionaalsuse printsiip, võrdse kohtlemise printsiip, õiguskindluse printsiip jne.

Euroopa Kohus leidis, et hagi tuleb jätta läbi vaatamata, kuna Arcelor ei ole direktiivist ei isiklikult ega otseselt puudutatud. Direktiiv rakendub üldiselt ja abstraktselt kõigile käitajatele, kellele direktiivi lisa kohaldub, sh terasetootjatele. Hageja ei ole tõendanud, et tema olukord oleks muudest malmi- ja terasetootjatest erinev. Arcelor ei ole näidanud, et direktiiviga oleks piisavalt tõsiselt rikutud eelmainitud õigusi ja põhimõtteid, mistõttu ei teki ka kahju hüvitamise kohustust.

Vt lähemalt Euroopa Kohtu 2.03.10 pressiteatest (ingl k)

Euroopa Kohtu lahendiga tutvumiseks saab seda numbri (T-16/04) järgi otsida Euroopa Kohtu lahendite andmebaasist.