25. novembril andis Euroopa Parlament oma arvamuse novembris Komisjoni poolt koostatud teatisele „Energeetika 2020 – konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ning turvalise energeetika strateegia“. Strateegias peetakse viieks prioriteetseks valdkonnaks energiatõhususe suurendamist, üle-euroopalise integreeritud elektrituru loomist, tarbijate kindlustamist taskukohase energiaga, tehnoloogilise liidripositsiooni tagamist ning EL välissuhete tugevdamist.

Euroopa Parlament leidis oma strateegia kohta käivas resolutsioonis, et neist tähtsaimaks tuleks pidada energiatõhususe suurendamist, kuna see on kuluefektiivseks viisiks võidelda nii energiasõltuvuse kui kliimamuutusega. Seisukohta täpsustati 15. detsembri istungil vastu võetud energiatõhususe tegevuskava muutmise kohta käivas resolutsioonis – selles soovitati energiatõhususe 20% tõstmine seada siduvaks eesmärgiks. Tähtsaimaks valdkonnaks, milles energiasäästu suurendada, peetakse hooneid. Viimaste arvele läheb ligikaudu 40% EL energiatarbest.

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee leidis omalt poolt, et strateegias on energeetikaalasele konkurentsivõimele liiga vähe tähelepanu suunatud. Kuigi väheste kasvuhoonegaasidega majandus on keskpikas strateegias edukas, võib see lühemas perspektiivis viia töökohtade Euroopast väljaviimiseni.

Kuna endiselt ei ole saavutatud siduvat rahvusvahelist lepet kasvuhoonegaaside vähendamise osas, soovitab komitee vähendada kasvuhoonegaaside emissioone aastaks 2020 25% võrra (Euroopa Komisjoni maikuus tehtud ettepanekus soovitati emissioone aastaks 2020 vähendada 30% võrra). See jätaks komitee hinnangul ELile ka täiendava tingimisruumi Cancuni kliimakonverentsile järgnevatel läbirääkimistel.

Vt ka Euroopa Komisjoni teatist „Energeetika 2020 – konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ning turvalise energeetika strateegia“.


Allikas: Keskkonnaõiguse Keskus