Fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ja seeläbi kliimamuutuste leevendamiseks peab iga f-gaase sisaldava seadme omanik veenduma, et teenindustöid teostaval ettevõttel on vastav luba olemas.

  • Jäätmed
  • 30. mai 2017
  • Külmikuid pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Ilmade soojenedes hakkavad inimesed üha enam kasutama siseruumides jahedamat temperatuuri toovaid kliimaseadmeid ning soojuspumpasid. Samuti undavad nii poodides, tehastes kui ka laoruumides kauba säilitamiseks mõeldud tööstuslikud jahutusseadmed. Enamik neist seadmetest sisaldavad endas fluoritud kasvuhoonegaase ehk f-gaase, mis asendavad varem külmaseadmetes kasutatud osoonikihti kahandavaid aineid.

„F-gaasidel ei ole küll osoonikihti lõhkuvat mõju, ent neil on väga suur globaalse soojenemise potentsiaal. See tähendab, et õhku paiskudes on nende ainete mõju atmosfääris kasvuhooneefekti tekitamisel mitmeid kordi suurem kui näiteks süsihappegaasil ning seetõttu on vajalik rangelt reguleerida f-gaaside turgu ja kasutamist,“ selgitas Imre Banyasz, Keskkonnaameti kliima peaspetsialist.

F-gaase sisaldavaid seadmeid võivad hooldada üksnes Keskkonnaameti väljastatud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise luba omavad ettevõtted, kel on olemas pädevad töötajad ja vastavad teadmised seadmete keskkonnasõbralikuks kasutamiseks.

Lubade taotlus on alates 1. jaanuarist 2017 viidud üle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olevasse majandustegevuse registrisse ning sealt on leitavad ka kõik ettevõtted, kellele vastav luba on väljastatud. Register võimaldab huvitatud isikutel otsida, millistel ettevõtetel on luba külmavaldkonnas tegutsemiseks ning leida endale sobiv seadme hooldaja. Lubade taotlusi menetleb ning lube väljastab jätkuvalt Keskkonnaamet.

Lisaks on kohustuslik f-gaase sisaldavate seadmete ja nendega seotud hooldustoimingute registreerimine Keskkonnaameti hallatavas FOKA (fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavad ainete) registris. Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele tuleb seadmed, milles on rohkem kui 5 CO2 ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaase või üle 3 kg osoonikihti kahandavaid aineid, registreerida FOKA registris. Samuti peab registrisse kandma seadmete hooldustoimingud ning lekkekontrollid. Seeläbi näeme, kas seadmetele teostatakse perioodiliselt kontrolltoiminguid ning välditakse seeläbi f-gaaside lekkimist.

2017. aasta algusest alates on FOKA registrit oluliselt edasi arendatud, et tagada ettevõtjatele kiirem, mugavam ning mitmekülgsem kasutatavus. Näiteks on tekitatud võimalus seadmete ühiseks haldamiseks ning loodud juurde päringute võimalusi, mis lihtsustavad ettevõtetel oma töö korraldamist.