Keskkonnaagentuuri poolt avaldatud 2012. aasta hüdroloogilise seire kokkuvõte on juubelihõnguliselt üheksakümnes.

Selle väärika eaga aastaraamatu eesmärk on anda kokkuvõte lõppenud aasta hüdroloogilistest vaatlustest ning mõõtmistest riigi hüdromeetriavõrgus. Kogutud andmeid nagu veekogu veetase, vooluhulk, jäänähted jt on vajalikud veemajanduse korraldamiseks – äravoolu reguleerimine, maaparandus, vee võtmine, vesiehitiste rajamine jms.

Esimene hüdroloogia aastaraamat trükiti 1924. aastal Sisewete büroo poolt. Väljaandes avaldati Eesti jõgede-järvede veepinna vaatlusandmeid, vooluhulga mõõtmise andmeid, kokkuvõtteid uurimustöödest ning muid 1923. aastal läbiviidud vaatlusi.

Üheksakümne aasta jooksul on ühiskonnas leidnud aset palju muutusi, millest saab aimu ka eelmainitud aastaraamatutest (nii näiteks on sõltuvalt riigikordade vahetusest avaldatud aastaraamatuid kas ainult eestikeelsena, eesti-ja saksakeelsena või üksnes venekeelsena). Käesoleval ajal on hüdroloogilised aastaraamatud eestikeelsed, kui välja arvata erinevate tabelite nimetused, mis on paralleelselt tõlgitud ka inglise keelde.

Hüdroloogilised aastaraamatud ilmuvad digitaalsel kujul ning on lihtsasti leitavad Ilmateenistuse koduleheküljelt.