Keskkonnainspektsioon tuvastas möödunud nädalal Pärnumaa autoremonditöökodades läbi viidud reidil mõned väiksemad rikkumised, eeskätt kasvuhoonegaasidega seonduvalt, kuid üldiselt võis keskkonnanõuete täitmisega rahule jääda.

10. septembril toimunud reid hõlmas kokku 21 remonditöökoda ning kontrollimisel oli põhirõhk fluoritud kasvuhoonegaaside ehk F- gaaside kasutamise ja ostu-müügi kontrollimisel. Kontrolliti autode kliimaseadmete hoolduse, remondi ja külmaine käitlemiseks kehtestatud nõuete täitmist. Lisaks jälgiti jäätmekäitlusnõuete ja atmosfääriõhu kaitse seadusest tulenevate nõuete (kemikaalide kasutus, lenduvate orgaaniliste ühendite heide) täitmist.

„Kuna Eestis on kaubandusettevõtetes täheldatud ühekordse kasutusega külmaainete balloone, mis sisaldavad F-gaase ja on seetõttu Euroopa turul juba üle kümne aasta keelatud, kontrollib Keskkonnainspektsioon nii F-gaaside edasimüüjaid kui kasutajaid, vältimaks keelatud toodete kasutusse jõudmist. Lubatud on ainult korduvkasutusega ja korrektselt märgistatud balloonid,“ selgitas Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna peainspektor Silva Prihodko.

„Pärnumaal kontrollitud remonditöökodades oli F-gaaside osas väikesi vajakajäämisi, kuid üldpilt oli üsna hea. Nõuetele mittevastavaid balloone tuvastati kahes remondikojas, sealhulgas ühes töökojas üks pooltühi ja teises kaheksa tühja ballooni. Viimaste päritolu kohta teave puudus, kuid selgituste kohaselt seisvat need seal juba vanast ajast,“ märkis Prihodko.

„Kolmes autoremondikojas puudus nõutavat kutset omav töötaja. Ühel juhul oli töötaja läbinud täiendõppe, kuid puudus pädevust tõendav dokument, teises oli töötajal kutsetunnistus taotlemisel. Kolmandas ettevõttes, kus oli küll kliimaseade, kuid puudus pädevusega töötaja, väideti, et pärast pädeva töötaja lahkumist ei ole seadet kasutatud,“ lisas Prihodko.

Jäätmekäitluse nõuded olid ettevõtetes täidetud – toimis jäätmete liigiti kogumine ja täideti ohtlike jäätmete käitlemise nõudeid.

Remondikodades, kus tuvastati puudusi, on kavas läbi viia järelkontroll.