Keskkonnainspektsioon kontrollis Eesti Rehviliidule tehtud ettekirjutuse täitmist ja kuna see ei olnud nõuetekohaselt täidetud, määras Rehviliidule sunniraha 2500 eurot.

  • Jäätmed
  • 26. mai 2016
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnainspektsioon kohustas oma 18. mai ettekirjutusega mittetulundusühingut Eesti Rehviliit taastama vanarehvide vastuvõtmine Viljandi jäätmejaamas kolme tööpäeva jooksul alates ettekirjutuse kättesaamisest.

Eile Viljandi jäätmejaamas tehtud kontroll näitas, et vanarehve võetakse vastu eraisikutelt ja kohalikelt omavalitsustelt, kuid ei võeta juriidilistelt isikutelt, sealhulgas rehvi- ja hooldustöökodadelt. Seetõttu ei saa lugeda ettekirjutust täidetuks.

Ettekirjutuse osalist täitmist arvesse võttes ei rakendanud inspektsioon ettekirjutuses toodud täit sunniraha ehk 5000 eurot vaid määras sunniraha suuruseks 2500 eurot.  

Keskkonnainspektsioon on teavitanud Rehviliitu, et täiendav järelkontroll ettekirjutuse täitmise üle toimub 30. mail. Kui ettekirjutus on jätkuvalt täitmata, rakendatakse sunniraha juba täies ulatuses.

20. mail tegi Keskkonnainspektsioon Rehviliidule ka teise ettekirjutuse, millega kohustab taastama vanarehvide vastuvõttu Narva jäätmekäitluskeskuses, samuti avama 26. maiks kõik vanarehvide kogumispunktid üle Eesti.

Ettekirjutuse täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha kokku 15 000 euro ulatuses, sealhulgas Narva osas 5000 eurot ja ülejäänud Eesti osas 10 000 eurot.

16. mail teatas Eesti Rehviliit, et  lõpetab ajutiselt kasutatud rehvide vastuvõtu kõigis kogumispunktides üle Eesti, põhjendades otsust liiga madala taaskasutustasuga.

Keskkonnainspektsioon saatis 17. mail Rehviliidule hoiatava kirja, et rehvide vastuvõtu lõpetamine MTÜ Eesti Rehviliit kogumispunktides on vastuolus jäätmeseaduses ja rehvimääruses toodud kohustusega ning kui inspektsioon tuvastab juhtumi, kus keeldutakse vanarehvide vastuvõtust või vanarehvide äraveost vanarehvide koguja juurest, alustab inspektsioon menetlust.

Praeguseks on Keskkonnainspektsioon tuvastanud rehvide vastuvõtmise lõpetamise kahes kogumispunktis - Viljandi ja Narva jäätmejaamas. Mõlema juhtumiga seoses on lisaks haldusmenetlusele alustatud ka väärteomenetlust.