13. augustil jõustus uus EL direktiiv 2012/19/EL elektroonikajäätmete kohta, mis sätestab elektroonikajäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete, elektroonikaromude) kogumise ja töötlemise täiustatud eeskirjad.

Tegemist on hetkel kehtiva elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi (EL direktiiv 2002/96/EÜ) uuestisõnastamisega, millesse Euroopa Parlament ja Nõukogu on teinud endapoolsed muudatused ning uue direktiivina vastu võtnud. Kehtiv direktiiv näeb ette kogumissüsteemide loomist, mille tulemusena tarbijad saavad oma elektroonikaseadmete jäätmed tasuta ära anda. Eesmärk on vältida kahju inimeste tervisele ja keskkonnale, mida võiksid põhjustada sellistes jäätmetes sisalduvad ained, ning suurendada nende toodete ja materjalide ringlussevõttu ja taaskasutust.

Uus direktiiv annab liikmesriikidele tõhusamad vahendid jäätmete ebaseadusliku ekspordiga võitlemiseks – kasutatud seadmete eksportijaid kohustatakse katsetama, kas seadmed töötavad või mitte ning esitama dokumendid kahtlaste saadetiste kohta. Euroopa Komisjoni hinnangul takistab see edaspidi ELi jäätmekäitluseeskirjadest möödahiilimist, maskeerides jäätmed kasutatud seadmeteks ja seega lubatud saadetiseks. Uue direktiiviga ühtlustatakse ka riikide registreerimis- ja aruandmiskohustusi, mh nõudeid liikmesriikide elektroonikajäätmetootjate registritele. Uue direktiivi eesmärk on koguda eraldi 85% tekkivatest elektroonikajäätmetest ehk ligikaudu 10 miljonit tonni aastal 2020, s.o 20 kg elaniku kohta. Praegune ELi kogumiseesmärk on 4 kg selliseid jäätmeid elaniku kohta ehk ligikaudu 2 miljonit tonni aastas, kuid igal aastal tekib ELis neid jäätmeid ligikaudu 10 miljonit tonni.

EL liikmesriigid peavad uue direktiivi siseriiklikku õigusesse üle võtma 14. veebruariks 2014. Pärast 2016. aastat tuleb koguda riigis müüdud elektri- ja elektroonikaseadmete kogusest kokku 45%. Pärast 2018. aastat laiendatakse direktiivi reguleerimisala kõikidele elektri- ja elektroonikaseadmetele. Pärast 2019. aastat tõstetakse kogumiseesmärk 65%-ni müüdud elektri- ja elektroonikaseadmetest või siis 85%-ni kõigist sellistest jäätmetest.


kikKäesolev uudis pärineb Keskkonnaõiguse Keskuse igakuisest keskkonnaõiguse uudiskirjast, mille väljaandmist rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.