Neli looduskaitseliselt olulist jõge said paisud, mis parandavad märkimisväärselt kalade rändetingimusi. Paisude rajamise projekteerimis- ja ehitustööd lõpetati tänu Keskkonnaagentuuri, kohalike omavalitsuste, maaomanike, vastutavate ametkondade ning tööde läbiviija ja järelevalvaja ladusale koostööle enne tähtaega.

  • Veemajandus
  • 3. märts 2015
  • Kalapääsu pildistas keskkonnaministeerium.

5. oktoobril 2010 kinnitati keskkonnaministri käskkirjaga programm "Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks“. Selle eesmärk oli leida ja välja töötada lahendusi, mis aitaksid kaasa vooluveekogude üldise hea seisundi saavutamisele ning kalade rändetingimuste parandamisele.

Eelnimetatud programm hõlmas riigimaadel (ka reformimata) asuvate tõkestusrajatiste inventariseerimist ja tehniliste lahenduste väljatöötamist lõhelaste jõgedel olevate ning ka teiste tõkestusrajatiste osas. Keskkonnaagentuuri poolt programmi raames tehtud põhjaliku Eesti vooluveekogude uuringu tulemusena alustati möödunud aastal  kalapääsude rajamist viiele looduskaitseliselt olulisele jõepaisule.

Eelmise aasta aprillis alustatud ning Keskkonnaagentuuri juhitud ehitustööd on nüüdseks edukalt lõpetatud ning kalade läbipääs paisust üles- ja allavoolu on saavutatud neljal objektil 

Põltsamaa jõgi – Ao II paisjärve edelakaldale rajati looduslähedane kalapääs selliselt, et kalade ränne toimub läbi olemasoleva liigveelaskme ava.

Nõmme jõgi – Nõmme Veskijärve paisule rajati kalapääs, mille võib tinglikult jagada kaheks osaks : ülemine pinnastammide abil paisjärve kujundatud lõik ja alumine ümber veskihoone, mööda jõe kallast kulgev (maasse kaevatud) lõik.

Valgejõgi – Tapa paisule rajati kärestikuline kalapääs paisust allavoolu kogu jõesängi laiuselt.

Valgejõgi – Vahakulmu paisule ehitati möödaviikpääs jõe paremale kaldale.

Viienda möödunud aastal alustatud kalapääsu rajamine lõpeb 2015.

Projekti jätkutegevusena on parema veerežiimi hoidmiseks käivitatud hankeprotsess Vahakulmu paisule elektriliste varjade paigaldamiseks.