Täna avati pidulikult Keila-Joa reoveepuhasti, mis paneb punkti Türisalu veemajandusprojektile. 3,3 miljonit eurot maksnud projektiga saavad Keila ja Harku valla elanikud lisaks kvaliteetsele joogiveele kasutada ka nõuetele vastavat kanalisatsiooniteenust.

Projekti kogumaksumusest 80% vahendas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.  Projekti viis läbi AS Lahevesi, kes investeeringutega parandas veemajandust Türisalu reoveekogumisalal. Lisaks mudatöötlusega reoveepuhastile rajati piirkonda juurde ligi 6,8 km torustikke, 2 reoveepumplat, 1 joogiveetöötlusjaam ning 1 veemõõdukaev. Taastati ka seniste torustike ning reoveepumplate-puhastite olukord.

 Ehitustööde tulemusena saavad Harku ja Keila vallas asuva Türisalu reoveekogumisala elanikud uue ühisveevärgi, mis toob nende lauale nõuetekohase joogivee. Korrastatud ühiskanalisatsioon aga pidurdab piirkondlikku reostuse teket.

Lisaks omab projekt ka kogukondlikku väärtust. „Usun, et korraliku taristu olemasolu loob eeldused Keila-Joa kandi edasiseks jõudsaks arenguks, olgu siis kas turismi- või elamuarenduse kaudu“, sõnas Keila vallavanem Peeter Schneider.

Projekti õnnestumise jaoks oli oluline ka eelmisel aastal valitsuse poolt looduskaitseseaduse kaitse-eeskirja kinnitamine, mis lubas Türisalu Maastikukaitsealal rekonstrueerida Keila-Joa reoveepuhastit. Senine kaitse-eeskiri lubas puhastit kaitsealal ainult hooldada.