Keskkonnaamet on kujundanud seisukoha Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande kohta ning vastav otsuse eelnõu on edastatud arvamuse avaldamiseks Sindi paisu omanikule.

Keskkonnaamet analüüsis igakülgselt Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruannet ja menetluse vältel kogutud teavet ning leidis, et selle pinnalt on võimalik tagada veeseaduse ja veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärkide täitmine. Sindi paisu lammutamine ei ole ainus alternatiiv, millega on võimalik saavutada Pärnu jõe hoiuala kaitse-eesmärkide täitmine. Sama on võimalik saavutada ka kalarambi ja kalapääsu samaaegse rajamisega jõe paremkaldale. Aruandest ning sellele antud tagasisidest on võimalik selgelt järeldada, et hüdroenergia tootmine seab eelpool viidatud eesmärkide saavutamise kahtluse alla, mistõttu välistab Keskkonnaamet keskkonnamõju hindamise aruande pinnalt sellise tegevuse lubamise.

„Aruandes esitatud erinevad argumendid on vastandlikud ning ei hajuta põhjendatud kahtlusi kavandatava tegevuse suhtes, mistõttu ei ole võimalik teistmoodi otsust teha,“ ütles Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse alal Taimar Ala.„ Keskkonnaameti jaoks on oluline tagada suure kalastikulise tähtsusega jõel kalade vaba liikumine ja anda seeläbi oluline impulss Pärnu jõe hea veemajandusliku seisundi saavutamiseks. Praktiliselt ületamatust rändetakistusest tingitud ebasoodne olukord Pärnu jõel on juba liiga kaua kestnud. Otsuse eelnõu jõustumine loob eeldused tegevusteks, mis on vajalikud Pärnu jõe hea seisundi tagamiseks.“