Augusti alguses avalikustas Keskkonnaministeerium kolme uue määruse eelnõud, mis puudutavad müranorme ning erinevaid meetmeid nende täitmiseks. Tegemist on valdkondadega, mis on ka täna reguleeritud, ent seoses välisõhu kaitse seaduse vastuvõtmisega tuli kehtivad määrused üle vaadata ja kaasajastada.

Praktika seisukohalt tähtsaimaks on müra normtasemeid sisaldav määrus. Seda määrust muudetaks ja lihtsustataks põhjalikult. Olulisena muudetaks erinevate alade kategoriseerimist. Eelnõu kohaselt kaotataks seni segadust valmistanud „sega-ala“ kategooria, lisaks jäetaks nimekirjast välja tööstusalade kategooria.

Erinevaid müra normtasemeid on uues määruse eelnõus vähem kui seni, kuna kaotataks nn kriitiline tase

Samuti vähendataks erinevate müra normtasemete hulka. Senise kolme taseme (taotlus-, piir- ja kriitiline tase) asemel jäetaks alles piirväärtus ja sihtväärtus (teine tähendab sisuliselt sama, mis taotlustase kehtivas õiguses). Lisaks sellele on määrusesse tehtud rida muid muudatusi; normtasemed ise jääksid aga suuresti kehtiva määrusega võrreldes samaks.

Mürakaartide ja tegevuskavade koostamist reguleeriv eelnõu on nn strateegiliste kaartide ja tegevuste (mille koostamise kohustus tuleb EL nn keskkonnamüra direktiivist) osas analoogne kehtiva määrusega. Uue teemana reguleeriks see aga kohalikelt omavalitsustelt müratasemete ületamise korral nõutavate mürakaartide koostamist (nt seda, millise täpsusastmega kaardid koostada tuleb). Nii „strateegiliste“ kui „tavaliste“ mürakaartide põhjal koostatavate tegevuskavade kohta kehtiksid samad nõuded.

Müra vähendamise eesmärgil planeeringute koostamisele kehtivad nõuded jääksid põhimõtteliselt samaks, nagu kehtivas õiguses. Kui planeeringu elluviimisega võib kaasneda müra normtasemete ületamine ja keskkonnamõjude hindamist läbi ei viida, tuleb koostada mürahinnang. Selle sisuks on prognoosida müra levikut ja võtta meetmeid normtasemete mitteületamiseks. Uuendusena peaks mürahinnang sisaldama nii seletuskirja kui kaarti (kehtivas õiguses vaid üht neist) ning meetmete rakendamise tähtaegu. Muus osas pole nõuded sisuliselt muutunud.

Müra normtasemete määruse eelnõu materjalid

Mürakaartide ja tegevuskavade määruse eelnõu materjalid

Müra vähendamise eesmärgil planeeringu koostamise nõuete määruse eelnõu materjalid


Loe Keskkonnaõiguse Keskuse infolehte!