Keskkonnaminister Keit Pentus esitas valitsusele riigi jäätmehooldust käsitleva arengukava koostamise ettepaneku aastateks 2014-2020, mis tänasel istungil heaks kiideti.

„Kui seni on olnud põhirõhk jäätmete ladestamise vähendamisel ja nende taaskasutamisel, siis uus kava keskendub enam jäätmetekke vähendamisele. Selle asemel, et võidelda tagajärgedega ning kulutada ressursse ja energiat prügiga tegelemisele, on igas mõttes mõistlikum prügi teket võimalusel üldse vältida,“ selgitas keskkonnaminister Keit Pentus.

Uues jäätmekavas tuleb arvesse võtta eseme kogu eluring. See tähendab, et tuleb kavandada, projekteerida, valmistada ja importida eeskätt selliseid tooteid, mis on korduskasutatavad või võimalikult pika kasutusajaga. Samuti tuleb vähendada ohtlike ainete sisaldust materjalides ja toodetes.

Jäätmekavade koostamise kohustus tuleneb EL jäätmedirektiivist. Praegune jäätmekava kiideti valitsuse poolt heaks 2008. aastal ja see kehtib kuni järgmise aasta lõpuni. Jäätmeseaduse kohaselt tuleb riigi jäätmekava ajakohastada iga viie aasta järel.

Riigi jäätmekava on Eesti jäätmehooldust korraldav ja suunav valdkonna strateegiline arengukava. Selle peamine eesmärk on korrastada ning korraldada jäätmehooldust süsteemselt kõigil valdkonna tasanditel. Arengukava ühtlustab eesmärgid riigi kui terviku jaoks, seab sihid ja ülesanded kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele, tootjatele ja elanikkonnale.