Keskkonnaministeerium palub Riigimetsa Majandamise Keskusel (RMK) mitte teha Rail Balticule planeeritud 24 ökodukti ümbruses raadamist, lage- ega turberaieid. Sanitaarraieid võib nois kohtades teha vaid suurte tormi- ja põlengukahjustuste likvideerimiseks.

„Selleks, et ökodukt oma eesmärki täidaks ning loomad seda usinalt kasutaksid, tuleb see ehitada nii, et ümbruses oleks võimalikult vähe inimtegevuse jälgi," selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler. "Kuna eksperdid on pannud loomapääsude esialgsed asukohad paika ulukite liikumistrajektoori järgi, peab sealne maastikupilt jääma selliseks, et loomad muutusi ei tajuks."

Ulatuslik lageraie ökodukti ümbruses mõjutab suure tõenäosusega loomade liikumisharjumusi, mistõttu nad valivad teise, metsasema tee.
Seepärast on Keskkonnaministeerium määranud Rail Balticu trassil alad, kus metsa raiuda ei tohi. Kiisler selgitas RMK-le saadetud kirjas, et raiepiirang puudutab kokku ca 600 hektarit metsa.

„Piirangud on esialgsed ning nood vaadatakse üle järgmise aasta esimeses kvartalis, kui Rail Baltic Estonia OÜ tellitud loomapääsulahenduste eksperthinnang on valmis,“ märkis Kiisler.

RMK juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul RMK kavandatavate ökoduktide läheduses hetkel raieid ei planeeri. „Arvestame, et kohtades, kus ökoduktid välja ehitatakse, peame võtma arvesse tavapäraseid metsloomade liikumiskoridore ja seal majandame metsa eritingimustel,“ selgitas Uuetalu.

Rail Balticule on hetkel kavandatud 24 ökodukti, millest osa võidakse pärast tehnilise lahenduse analüüsi asendada tarakatkestustega. Lisaks ökoduktidele on plaanis rajada suur- ja väikeulukite altpääse.