Keskkonnaministeerium on kooskõlastusringile saatnud loodukaitseseaduse (LKS) muutmise väljatöötamise kavatsuse (VTK), mille üheks eesmärgiks on looduskaitsega seotud asjaajamise lihtsustamine ametiasutustes. Samas nõutaks eelnõu kohaselt hoiualadel ka väikeehitiste ehitamise korral teatise esitamist ning plaanitaks keelata ulukifarmide tegevus.

Halduskoormuse vähendamise eesmärgil näeks eelnõu ette, et tulevikus saaks loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepaneku teha vaid Keskkonnaameti poolt kontrollitud ja keskkonnaregistrisse kantud liigiandmete põhjal. Täna selline nõue puudub, mistõttu võib sisuliselt igaüks ükskõik millise ala kohta kaitse alla võtmise ettepaneku teha. Samuti on plaanis kaotada riigi ostueesõigus looduskaitsealadel asuvate kinnisasjade müügi korral, põhjendusena on VTKs toodud võimaluse mittekasutamine ja vajaduse puudumine looduskaitselisest seisukohast.

Olulise muutusena hoiualadel maad omavate inimeste jaoks tuleks uue ettepaneku kohaselt ka väikeste ehitiste ehitamisel sellest Keskkonnaametile teada anda.

Eelnõu seaks samas ka uusi piiranguid. Hoiualadel võib täna ehitada kuni 20 m2 pindalaga ja kuni 5 m kõrgeid hooneid ilma Keskkonnaametit sellest teavitamata. Samas võib ka sedavõrd väikese mahuga tegevus tundlikke elupaiku hävitada ning VTK kohaselt avastataksegi igal aastal selliseid juhtumeid.

Probleemide ennetamiseks soovitakse kehtestada ka väikeehitiste ehitamise eel Keskkonnaametile hoiuala teatise esitamise kohustus. Samuti kavandataks keelustada ulukifarmide (tarastatud looduslikud alad, kus kasvatatakse jahiloomi) tegevus. See on VTK kohaselt vajalik metsloomade vaba liikumise tagamiseks ja võõrliikide loodusesse pääsemise vältimiseks.

Lisaks eeltoodule muudetaks maaomanikele kättesaadavaks II kategooria liikide kasvu-ja elupaikade info, suurendataks juriidilise isiku karistusmäärasid LKS rikkumise eest ning tõstetaks summat, mille ulatuses on loomapidajal võimalik saada hüvitist kiskjakahjude ennetamiseks võetud meetmete eest.

Ministeeriumitel on VTK kooskõlastamiseks aega oktoobrini, seejärel alustab Keskkonnaministeerium eelnõu koostamist. Seaduse muudatused on esialgse kava kohaselt planeeritud jõustuma 2017. a kevadel.

Keskkonnaministeeriumi pressiteade

Eelnõu materjalid


Loe kõigist keskkonnaalastest seadusemuudatustest Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast!