Keskkonnaministeerium rahastab sel aastal keskkonnaorganisatsioonide tegevust ligi 96 000 euroga, et tõsta nende ühenduste suutlikkust keskkonnapoliitika kujundamisel. 

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO), kuhu alla koondub üheksa erinevat organisatsiooni, rahastatakse 63 912 euroga. Eesti Looduskaitse Selts (ELKS) saab Keskkonnaministeeriumilt toetust 31955 euro ulatuses. Saadud raha kasutatakse keskkonnaorganisatsioonide tegevuse toetamiseks, sh aktiivse

osaluse toetamiseks riikliku keskkonnapoliitika kujundamises ning liikmesorganisatsioonide suutlikkuse tõstmiseks.

„Keskkonnaalased otsused on saanud osaks inimeste igapäevaelust, sest otsuste tegemine peab seaduste kohaselt olema avalik. Selleks ongi meil keskkonna teemadega tegelevad vabaühendused, kes on ministeeriumi head partnerid keskkonnapoliitika kujundamisel ja selle ellurakendamisel," märkis keskkonnaminister Keit Pentus. „Suur osa looduskaitselisest ning keskkonnapoliitika- ja haridustegevusest toimub keskkonnaorganisatsioonides. Seetõttu oleme igal aastal toetanud keskkonnaühendusi, et nad saaks riigile olla jätkusuutlikud ning tugevad partnerid ka edaspidi," selgitas minister.

Keskkonnaühendused annavad oma panuse, osaledes üle kolmekümnes töögrupis ning komisjonis. Lisaks sellele kohtuvad EKO esindajad aasta jooksul RMK, Riigikontrolli, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ning teiste organisatsioonidega. Kohtumiste eesmärk on enamasti osapoolte aktuaalsete tegevuste tutvustamine ning arutelu, kuidas tulevasi tegevusi paremini läbi viia. EKO-l on ka oluline roll planeeringute ning keskkonnamõju hindamiste läbiviimise jälgimisel ning vajadusel sekkumine oma teadmistega. Seni on EKO liikmed teinud koostööd peamiselt Eesti metsandus-, põllumajandus- ja energiapoliitika ning planeeringute keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel.

ELKS edendab rahva keskkonnateadlikkust ja propageerib keskkonnahoidlikku eluviisi, lisaks sellele tegeleb loodus- ja kultuuriobjektide hooldamisega. Nagu EKO-gi, osaleb ELKS riigi keskkonnapoliitika kujundamises ja elluviimises. ELKS tegevus toimub valdavalt vabatahtliku töö korras.

EKO tegevusi on Keskkonnaministeerium toetanud sihtfinantseeringu lepingu alusel 2006. aastast alates, ELKS-i veelgi varem. Rahade sihtotstarbelist kasutamist kontrollib Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium ja Riigikontroll.