Keskkonnaministeerium esitas valitsuskabinetile sel neljapäeval toimuvaks aruteluks ettepanekud ministeeriumi ja selle haldusala ümberkorralduste osas.

„Ühiskonnas ja majanduses toimuvad muudatused toovad kaasa vajaduse uuendada riigi juhtimist, mistõttu peab Keskkonnaministeerium vajalikuks keskkonnahalduse ümberkorraldamist," ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Teen ettepaneku arutada ümberkorralduse plaane saabuval neljapäeval valitsuskabinetis, märkis ta, lisades, et ministeerium soovib muudatustega algust teha järgmise aasta 1. jaanuarist.

Keskkonnahalduse ümberkorraldamise vajaduste ja võimaluste kaardistamiseks moodustas keskkonnaminister selle aasta juuni alguses juhtgrupi. Keskkonnahalduse analüüsimisega alustati juba 2007. aasta sügisel.

Valminud analüüsi tulemuste põhjal tehakse ettepanek keskkonnahalduse ümberkorraldamiseks viisil, mis tõhustab riigi strateegiliste ülesannete täideviimist, kasutab paremini olemasolevaid ressursse, pakub kvaliteetseid avalikke teenuseid ning tagab valitsemisala jätkusuutlikkuse.

„Teen ettepaneku praeguste probleemide lahendamiseks luua Keskkonna-ja Looduskaitseamet, millesse hakkaksid kuuluma maakondlikud keskkonnateenistused, Riiklik Looduskaitsekeskus ja Kiirguskeskus," selgitas Tamkivi. „Samuti pean mõistlikuks tuua loodavasse asutusse üle ka mõned Keskkonnaministeeriumi funktsioonid," lisas ta. Uus töökorraldus paneks looduskaitset puudutavate praktiliste tööde nagu objektide tähistamise ja loodusradade rajamise ning korrashoiu kohustuse Riigimetsa Majandamise Keskusele. Nimetatud tööde planeerimine ja teostamine peab toimuma kaitsekorralduskavade alusel.

„Senine maakonnapõhine töökorraldus on tinginud suured erinevused ametnike tööjaotuses ja töökoormuses, ütles Tamkivi. „Uue ameti loomine võimaldab need erisused kõrvaldada."

Valitsus arutab Keskkonnaministeeriumi ettepanekut eeldatavasti käesoleva nädala valitsuskabineti istungil. Lisainfot Keskkonnaministeeriumi haldusala ümberkorralduste kohta saab siit: http://www.envir.ee/1079671.

Toimetas: Katrin Lipp, säästva elustiili portaal www.bioneer.ee
Allikas: Keskkonnaministeerium