Neljapäeval, 25. juunil osaleb keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Luxemburgis Euroopa Liidu Keskkonnanõukogu istungil, kus arutatakse riikidevahelise koostöö tõhustamist, et ühiselt välja töötada meetmeid elustiku mitmekesisuse säilimiseks ja invasiivsete võõrliikide leviku tõkestamiseks ning kliimamuutustega kohanemiseks.

Nõukogu istungil on plaanis teha vahekokkuvõte Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava rakendamiseks ja võõrliike käsitleva strateegia väljatöötamiseks. Eesti toetab elustiku mitmekesisuse säilimiseks tehtavaid samme, kuna võõrliikide sissetoomisega on otseselt seotud kohalike liikide väljasuremine. See on praegu väga aktuaalne teema kogu Euroopa Liidus, mistõttu tuleks suurendada ka sissetungivate liikide tõrjeks ja kontrollimiseks eraldatavaid EL toetusi.

Olulise päevakorrapunktina arutatakse istungil ka biojäätmete käitlusega seotud küsimusi, sest biolagunevad jäätmed moodustavad sageli rohkem kui poole tekkivatest olmejäätmetest. Seepärast on EL Keskkonnanõukogu teinud Euroopa Komisjonile ülesandeks analüüsida ja vajadusel koostada hiljemalt 2010. aastaks üle-euroopaline õigusakt biolagunevate jäätmete kohta eesmärgiga muuta biojäätmete käitlust puudutav õiguslik regulatsioon Euroopa Liidus ühtlasemaks.

Eesti toetab Euroopa Liidu püüdlusi leidmaks biojäätmetele rakendust nii säästliku jäätmekäitluse kui ka taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks, kuna see võimaldab EL liikmesmaadel oma ressursse säästvamalt kasutada ja prügilates ladestatavate jäätmete koguse vähenemine aitab ka tõhusamalt võidelda kliimasoojenemisega.

Samuti arutab keskkonnanõukogu kogu Euroopa mulla hea seisundi ja kaitse tagamise küsimusi; ka peaks saavutatama kokkulepe tööstussaasteheitmete direktiivi osas.