Kuigi tänavu laekus keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse ja loomade karjatamise toetuse (LKT) taotlusi rohkem kui eelarvevahendite jaotamisel esialgu prognoositi, otsustas põllumajandusminister jätta toetusmäära vähendamata, mistõttu jõuavad toetused kõigi nõuetekohaste taotlejateni täies mahus. KSM toetuse taotlejatel jääb toetusmäär samaks ka järgnevatel aastatel.

KSM puhul on toetus ühe hektari toetusõigusliku maa kohta põhitegevuse nõuete järgimise eest 550 krooni aastas ning põhi- ja lisategevuse nõuete järgimise eest kokku 900 krooni aastas; LKT puhul on toetus 800 krooni veise ja hobuse ning 144 krooni lamba ja kitse kohta aastas.

Tänavu 2.–21. maini kestnud taotlusperioodi jooksul laekus PRIA-sse 2156 avaldust KSM toetuse ja 2332 avaldust LKT taotlemiseks. 2009. aastal laekunud taotluste põhjal kuulub väljamaksmisele vastavalt ligi 394 miljonit ja ligi 83 miljonit krooni, mis on oluliselt rohkem kui 2009. aasta esialgne eelarve ette nägi.

Mõlema toetuse taotlemisega kaasnes viieaastane kohustuseperiood. Kuna Eesti maaelu arengukavas 2007–2013 püstitatud eesmärk KSM kogupindala osas on täidetud, saavad järgnevatel aastatel toetusskeemiga liituda vaid eelmise programmiperioodi keskkonnasõbraliku tootmise toetuse ning mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustuse lõpetajad. Samuti on eesmärk saavutatud LKT loomade arvu osas ning üldjuhul ei saa ka selle toetusega edaspidi liituda.

KSM on eelarveliselt Eesti maaelu arengukava 2007–2013 põllumajandusliku keskkonnatoetuse suurim meede, mille põhieesmärk on soodustada keskkonnasõbralike majandamisviiside rakendamist ning kaitsta ja suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust. Sellega hüvitatakse taotlejatele keskkonnasõbraliku majandamisega kaasnevad lisakulud ja saamata jäänud tulu. Toetus hõlmab sisu ja hüvitise määra poolest kaht erinevat taset: põhitegevust ning põhi- ja lisategevust.

Loomade karjatamise toetuse eesmärk on ühelt poolt tagada ja suurendada loomade heaolu, teisalt aga aidata kaasa karjamaade hooldamisele, bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamisele ning karjatamise traditsiooni jätkumisele Eestis.

LKT ja KSM toetuse rahuldamise otsused tehakse vastavalt 2010. aasta 25. jaanuariks ja 1. veebruariks ning toetused makstakse välja hiljemalt 30. juuniks.