Keskkonnainvesteeringute Keskus otsib hankega Ida-Virumaa joogi- ja tarbevee varustuskindluse uuringu läbiviijat. Uuringu eesmärk on välja selgitada, mis mõjutab maakonnas põhjavee kogust ja kvaliteeti ning kuidas on võimalik tagada puhas joogi-ja tarbevesi. 

Põlevkivitööstusega seotud kaevandamine mõjutab otseselt pinna- ja põhjavee kogust ja kvaliteeti. Kaevandamine jätkub, seega muutub olukord järjest keerulisemaks. Kaevandusvee väljapumpamiseks ja selle ärajuhtimiseks on rajatud kümneid kraave ning muudetud jõgede sänge, mille tõttu on muutunud piirkonna looduslik veerežiim ning mitmed veekogud on jäänud osaliselt või täiesti kuivaks.  Selle tagajärjel on muutunud ka Ida-Virumaa põhjaveerežiim ja põhjavee keemiline koostis. 

Samal ajal suureneb vee tarbimine, sest ühisveevärk ja –kanalisatsioon laieneb uutesse piirkondadesse, sh juba rikutud põhjaveega piirkondadesse. Veenappust süvendavad ka kliimamuutustega kaasnevad intensiivistuvad põuaperioodid. 

Plaanitud uuringu peamine eesmärk on välja selgitada, mis mõjutab Ida-Virumaa elanike ning ettevõttete veega varustamist ning pakkuda välja meetmed olukorra parendamiseks. Lisaks tuleb tuvastada, kui palju joogivett ja tööstuslikul otstarbel kasutatavat vett on arendusi arvesse võttes puudu ning välja selgitada alternatiivsete veehaarete loomise võimalused koos vajalike investeeringute mahuga. Uuringu kestvus on ligikaudu kaks aastat.  

Hange on avalikustatud Riigihangete registris, viitenumber 278083. 

Uuringut rahastatakse EL Õiglase Ülemineku Fondi projektist  ”Põlevkivitööstuse reostuspärandi ohutustamine ning alternatiivsete veeressursside hindamine Ida-Virumaal”.