Tartu Linnavalitsus kiitis äsja heaks 2019. aasta Tartu huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse kasutamise kava.

Enamik eraldisest läheb taas innovaatiliste lähenemisviiside toetamisele, erilist tähelepanu pööratakse loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonnale.

Varasematel aastatel toetati suures mahus huviringide käivitamiseks ja arendamiseks vajalike vahendite ostu. Sel aastal keskendutakse rohkem juhendajate pädevuse toetamisele, sealhulgas rahastatakse juhendajate õppereise ja kohapealset koolitust ning makstakse LTT valdkonna juhendajatele enesetäiendusstipendiume. Toetamise täpsemad tingimused kehtestab linnavolikogu maikuus.

Alates 1. septembrist 2017 rahastab riik 7-19-aastastele süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse tagamist kohalikul tasandil. Tartule on käesolevaks aastaks eraldatud 516 861 eurot. Toetusega ei asendata, vaid täiendatakse oma eelarvest kaetavaid kulusid. Tartu linna eelarve noorte huvitegevusele ja huviharidusele on riigi toetust arvestamata ligikaudu 6,3 miljonit eurot aastas.

Tartu linna huvihariduse ja huvitegevuse kavaga aastaks 2019 saavad huvilised tutvuda Tartu linna dokumendiregistris. Esimene infopäev kava raames toimuvate avatud konkursside kohta toimub 21. mail algusega kell 10 Tartu kultuuriosakonnas (registreerimine siin).