Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kontrollis kevade hakul pisteliselt 60 tankla vedelkütuse märgistusi üle Eesti. Järelevalve tulemusel selgus, et vaid veerand kontrollitud tanklate bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistustest vastab ELis üheselt kasutusel olevatele nõuetele.

TTJA kaubandustalituse ametnikud viisid tänavu 17. veebruarist kuni märtsi lõpuni läbi järelevalvetoimingud 60 tanklas üle Eesti, eesmärgiga selgitada välja, et kuidas on vedelkütuse müüjate poolt vedelkütuse tankurid ja tankurite püstolid märgistatud. Järelevalvetoimingutega olid kaetud kõik maakonnad, välja arvatud Hiiumaa. Kontrollitud 60nest tanklast kuulus 31 tanklat erinevatele vedelkütusemüüjatele.

 “Tanklates järelevalve läbi viimist planeerides pidasime väga vajalikuks, et jõuaksime läbi käia võimalikult palju erinevate kütusemüüjate tanklaid üle Eesti,” tutvustas TTJA kaubandustalituse peaspetsialist Liilia Laks. “Eesmärgiks oli, et tarbijaile on kõikjal tanklates tagatud selge ja üheselt mõistetav märgistus (tähistus) müüdavate vedelkütuste kohta.”

Paikvaatluste käigus tuvastati, et tankuritel ja tankuri püstolitel olev tähistus vastas majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega paika pandud bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistuse nõuetele kontrollitud 60st tanklast ainult 15 tanklas.  Ülejäänud 45s tanklas oli vedelkütuste tähistus puudulik, puududes tankuritel ja tankurite püstolitel kas osaliselt või täielikult. Nii mootoribensiini kui diiselkütuse tähistuse osas olid peamisteks eksimusteks puuduv kütuse nimetus ning viide standardile, millele kütus vastab. Bensiini osas puudus teave etanooli sisalduse kohta ning osades tanklates puudus ka teave biodiislikütuse sisalduse kohta.

“Tarbija seisukohalt on väga vajalik saada tõest teavet tanklas müüdava vedelkütuse etanoolisisalduse või biodiislikütusesisalduse kohta. Väga oluline on ka vedelkütuse müüjate poolt tanklates müüdava kütuse märgistamine üheselt, et sellega ei eksitataks tarbijat,” lisas Laks. „Täname omalt poolt kõiki vedelkütuse müüjad, kes on olnud koostööaltid ja viinud oma tanklates vedelkütuste tankurite ja tankurite püstolite tähistused kooskõlla kehtiva seadusandlusega.“’

Varasemalt on kütusemüüjad ka ise pöördunud riigi poole seoses tanklates kütuste märgistamisega kaasnenud kitsaskohtadega, kuivõrd tanklaketid üle Eesti lähtusid kütuste märgistamisel erinevatest põhimõtetest. Selline tegevus aga tekitas segadust tarbijates, mistõttu oli kütusemüüjate ettepanek kütuste märgistamine ühelaadsetele alustele viia. Ühtlasi tagab selline käsitlus, et ka välisriikidest kütust tankimas käivad isikud saavad täpselt aru, millist kütust tangitakse, kuivõrd sarnane ühtne märgistus kehtib ka teistes Euroopa riikides.

Aprillis ja mais jätkab TTJA tanklates vedelkütuse märgistamise nõuete järelevalve jätkutegevustega ja järelkontrollidega.

    Tankuri püstolil on mootoribensiini puhul sõltuvalt selle maksimaalsest etanoolisisaldusest märgistus „E0“, „E5“ või „E10“. Seejuures peab märgistus sarnaselt tankuril toodud märgistusega asuma ringi sees. Diislikütuse puhul on vaja paigutada püstolile märgis „B0“ või „B7“, sõltuvalt sellest, kas diislikütus kas sisaldab või ei sisalda biodiislikütust. Vastav märgistus peab olema sarnaselt tankuril asuva märgistusega ruudu sees.