Tänasel valitsuse istungil võeti vastu seadusemuudatuse eelnõu, millega käivitatakse keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS). Uus infosüsteem lihtsustab keskkonnalubade taotlemist ja menetlemist, loaga seotud seiret, aruandlust ning muude loaga seotud kohustuste täitmist, samuti kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust.

Projekt KOTKAS viiakse ellu kahes etapis. Esimene etapp algas aastal 2015 ning lõppeb selle aasta aprillis. Selle aja jooksul loodi keskkonnakompleksloa teenuse tagamiseks vajalik funktsionaalsus – infosüsteemi kaudu saab esitada kompleksloa taotlust, koostada ja esitada keskkonnatasu deklaratsioone, keskkonnakasutuse statistilisi aastaaruandeid (välisõhu, veekasutuse ja jäätmealase tegevuse aruandeid) ning lubadega seotud omaseire andmeid. Ametnikud saavad hallata lube, nendega seotud dokumente, viia läbi menetlusi ning jälgida loaga seotud kohustuste täitmist (nt keskkonnatasude arvestus, aastaaruanded ja seire).

Projekti teises etapis (2017-2019) valmib osa, mis võimaldab menetleda ja anda lube ning teha registreeringuid muudes keskkonnakasutuse valdkondades (nt õhusaasteload, vee erikasutusload, jäätmekäitluskohtade registreerimine, maapõuevaldkonna load, jahipiirkonna kasutusõiguse load). Teise etapi lõpuks asendatakse seni kasutatavad viis infosüsteemi (keskkonnalubade, välisõhu saasteallikate, jäätmearuandluse, veekasutuse aastaaruannete ja heitveeanalüüside infosüsteem) KOTKASega.

„Eeldan, et infosüsteem õigustab oma nime ja lähtub lindude liikumisvõimalusest - lennata otse. Kui varem tuli riigiga suhtlemiseks tihtipeale läbida bürokraatiline kadalipp, siis kompaktne infosüsteem leevendab seda teekonda oluliselt,“ ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

Minimeeritud on ka tahtmatute eksimuste risk. Kui seni on lubade taotlemine toimunud e-posti teel ja taotlusvormide täitmine käib vastavalt täitja teadmistele, siis KOTKASesse on sisse ehitatud automaatsed kontrollsüsteemid ja juhendid ning andmeid koondatakse mitmetest teistest andmebaasidest. Samuti lihtsustatakse aastaaruannete koostamist (eeltäidetakse olemasolevate andmete põhjal).

Eestis on kompleksluba omavaid ettevõtteid ligi 260 ja kompleksloa taotlusi koostavaid konsultatsiooniettevõtteid kümmekond. Nn valdkondlikke keskkonnalube (nt vee erikasutusload, jäätmeload, välisõhu saasteload) on Eestis kokku ligi 4000, lisaks ka muud keskkonnavaldkondlikud load, neist arvuliselt on kõige rohkem jahitunnistusi (ligi 23 000).

KOTKAS Infosüsteemi haldajaks on Keskkonnaministeerium, tehnilise toimimise tagab Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnoloogiakeskus. Oma igapäevatöös kasutavad KOTKASt Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaamet.