Neljapäeval, kell 14:00 lõpetatakse pidulikult Tõrva linna Veemajandusprojekt. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) poolt finantseeritud projekti kogumaksumus oli ligi 9,61 miljonit eurot, millega parandati linna joogivee ja reovee kvaliteeti ning  Õhne jõe elukeskkonda.


Tänu projektile on kõigil Tõrva linna elanikel võimalus saada kvaliteetset joogivett ning suunata oma reovesi läbi ühiskanalisatsiooni reoveepuhastisse. Tänavatrasside väljaehitamise tulemusena on loodud võimalus 1175 tõrvalasel liituda ühisveevärgiga ning 1296-l ühiskanalisatsiooniga.

Projekti raames valmis uus reoveepuhasti, mis anti käiku käesoleva aasta septembris. Enne selle töösse andmist läks Tõrva linna territooriumil moodustuv ja kogutav reovesi läbi amortiseerunud biotiikide Õhne jõkke.

Tänaseks on biotiigid suletud ning jõkke suunatakse keskkonnanõuetele vastavalt puhastatud vesi. „Bioloogiline keskkond tervikuna Õhne jões ei parane kindlasti ühe-kahe päevaga. Positiivseid tulemusi võib eeldatavalt märgata juba järgmisel kevadel“ ütles projektijuht Lembit Talli.  Reoveepuhasti ehituseks kulus üle 1,5 miljoni EUR.

Valminud reoveepuhasti juurde kuulub ka veemajanduse taristu hooldustehnika – survepesuauto, traktor-frontaallaadur koos järelkäru ja sahaga ning jääkmuda kompostimiseks vajalik aunasegaja. Hooldustehnika maksumuseks kokku oli 323 tuhat EUR.

Lisaks taastati ning ehitati juurde vee- ja kanalisatsioonirassid ja reoveepumplad. Välitrasside töid teostati alates 2012. aasta oktoobrist. Tööde kogumaksumus oli üle 5,9 miljoni EUR

Veetorustikke  parandati 2,6 km ulatuses ja ehitati juurde 14,1 km mille seas  rekonstrueeriti 86 ja ehitati 479 uut liitumispunkti tarbijatele. Kanalisatsioonitorustikku taastati 2,6 km ulatuses ja ehitati juurde 13,2 km, mille seas rekonstrueeriti 84 ja ehitati 498 uut liitumispunkti tarbijatele. Survekanalisatsioonitorustikke ehitati 2,3 km ja reoveepumplatest taastati 4 ja ehitati juurde 14.

Projekti finantseerimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), kelle abil kaeti ÜFiga 85% projekti maksumusest. Ülejäänud osa maksumusest tasusid omaosalusena Tõrva linn ja Tõrva linnale kuuluv vee-ettevõtte Tõrva Veejõud OÜ, kes oli ka projekti eestvedaja.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise ja renoveerimise peatöövõtjaks oli konsortsium AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti. Veetöötlusjaama ehitustööde peatöövõtjaks oli Shöttli Keskkonnatehnika AS. Reoveepuhasti ehitustööde peatöövõtja oli konsortsium Shöttli Keskkonnatehnika AS ja Valmap Grupp AS. Hooldustehnika tarnijateks olid AS Mecro ja Volvo Estonia OÜ. Järelevalvet teostas konsortsium KVVK Tööd OÜ ja Wesico Projekt OÜ.