Jõelähtme Vallavalitsus tegi hiljuti ettepaneku Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, et Linnamäe hüdroelektrijaam tunnistataks kriisiolukorras elutähtsa teenuse osutajaks. Ministeeriumi hinnangul pole Linnamäe hüdroelektrijaama tootmisvõimekus selleks piisav.

  • Energeetika
  • 17. juuni 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegi 9. juunil Jõelähtme vallavalitsusele teatavaks, et Linnamäe HEJ elektritootmine ei ole avalikkuse jaoks esmatähtis ega erakordselt oluline kuna jaama netovõimsus on liiga madal.

Vastavalt Elektrituruseadusele Linnamäe HEJ ei kvalifitseeru elutähtsa teenuse osutajaks. Elutähtis teenus on teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teiste teenuste toimimist. Elutähtsa teenuse elektrijaama netovõimsus peab olema suurem kui 200 MW ning sellel elektrijaamal peaks olema oluline mõju kriisiolukordades elektrisüsteemi toimimisele. Linnamäe HEJ netovõimsus on 1,2 MW. Seega leiab ministeerium, et Linnamäe HEJ ei oma olulist tähtsust kriisiolukordades elektrisüsteemi toimimisele.  

Praegu käib Linnamäe HEJ vee erikasutusloa asjus asjaolude selgitamine ja KMH menetlus Jägala jõel Natura alal vee paisutamiseks ja elektri tootmiseks. On kindlaks tehtud, et Linnamäe HEJ poolt vee paisutamine ja elektritootmine mõjutab negatiivselt Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkust ja kaitse eesmärke.

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 29 lg 3 sätestab, et Natura 2000 võrgustiku alal tohib negatiivse mõjuga tegevuste lubamiseks anda Vabariigi Valitsus nõusoleku ainult avalikkuse jaoks esmatähtsatel ja erakordselt tungivatel põhjustel ning kui tegevusel puuduvad alternatiivsed lahendused. See eeldab omakorda keskkonnale tekitatava kahju ulatuses hüvitusmeetmete rakendamist.