Tallinna Linnaplaneerimise Amet paneb avalikule väljapanekule Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneeringu.    

Teemaplaneeringuga saab tutvuda 19. aprillist kuni 20. maini Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis igal tööpäeval kogu tööaja jooksul.

Teemaplaneeringuga saab tutvuda ka Nõmme Linnaosa Valitsuses (Vabaduse puiestee 77) ja Mustamäe Linnaosa Valitsuses (A. H. Tammsaare tee 135), samuti Tallinna linna koduleheküljel.

Tallinna linnavolikogu võttis 21. märtsil 2013 vastu teemaplaneeringu „Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine“ 

Teemaplaneeringus määratavate põhimõtete ja tingimuste tulemusel arendatakse välja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala ja selle lähiümbruse puhkevõimalused. 
Teemaplaneeringu alusel korraldatakse puhkevõimaluste väljaarendamine ja inimtegevus Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal ning tagatakse maastikukaitsealal linnametsade, sh looduslike ja poollooduslike koosluste säilimine ja kaitse.

Teemaplaneeringus on tsoneeritud 8 kõrge ja 9 keskmise kasutusintensiivsusega aktiivala ning 11 loodusala. Teemaplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja joonistel.

Teemaplaneeringu koostas OÜ E-Konsult. Temaplaneering on kooskõlas kehtiva Mustamäe linnaosa üldplaneeringuga ning täpsustab ja täiendab Tallinna üldplaneeringut. Planeeringuga määratakse maastikukaitseala edasised arengusuunad ning mitmekesistatakse territooriumi funktsioone.

Planeeringu üldeesmärk on puhkevõimaluste väljaarendamine, arvestades looduskaitselisi tingimusi ning võttes aluseks maastikukaitseala kaitse eeskirja ja kaitsekorralduskava ning planeeringuala kohta koostatud maastikuanalüüsi.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004 määrusega. Maastikukaitseala peamised ohustajad on reguleerimata inimtegevus, potentsiaalselt liigsuur kasutuskoormus, ebaseaduslikud rajatised, maastikukahjustused ja prügistamine, aga ka uute tänavate planeerimine ja ehitussurve eramaadel.

Eesmärgiks on korraldada inimtegevust ning täpsustada ala arengusuundi ja puhkevõimalusi, kaitsta ala maastikuväärtusi, pinnamoodi, taimekooslusi ja elustikku.

Teemaplaneering määrab tingimused avalike alade ja radade kasutamiseks. Täpsustatud ja tagatud on looduslike ja ajalooliste vaatamisväärsuste eksponeerimine, parandatud on puhkealale juurdepääsu võimalusi. Teemaplaneeringu kohaselt on alale võimalik planeerida vaid puhkeobjekte. Puhkevõimaluste kavandamisel on arvestatud ka liikumispuudega inimeste vajadustega.