Möödunud aastal tegi Keskkonnaagentuur põhjaliku Eesti vooluveekogude uuringu, mis on edaspidi aluseks jõgede kalastiku seisundi parandamisele.

Tegu on seni suurima ja töömahukaima Eesti veekogusid puudutava uuringuprojektiga, mis läbi viidud. Uuringuga seotud tööd algasid 2011. aasta alguses ning selle maksumuseks kujunes ligikaudu 1,7 miljonit eurot.

Suure töö tulemusena kaardistati põhjalikult ligikaudu 1000 Eesti vooluveekogudel asuvat paisu, hinnati nende tehnilist seisukorda ning mõju veekeskkonnale (sh veekogude kalastikule). Samuti selgitati välja keskkonnamõju leevendavad meetmed, näiteks kalade rändetingimuste parandamise vajalikkus iga konkreetse paisu puhul.

Uuringu tulemusena valminud alusmaterjalid (eelprojektid ja uuringud) on juba leidnud praktilist rakendamist. Nii näiteks rajatakse viiele looduskaitseliselt olulisel jõel asuvale paisule kalapääsud, mille projekteerimis- ja ehitustöödega alustatakse käesoleval aastal.

Uuringu käigus kogutud matejal on oluline teabeallikas ka Keskkonnaministeeriumile ja selle haldusalas olevatele asutustele oma töö korraldamiseks ja edaspidiste strateegiliste otsuste tegemiseks. Samuti on kogutud teadmised oluline lähtematerjal seaduste või määruste koostamisel.

Projekt  "Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogude seisundi parandamiseks” sündis koostöös peatöövõtja Eesti Veeprojekt OÜ-ga, nõu ja jõuga aitas oluliselt kaasa Keskkonnaministeeriumi veeosakond.

Uuringu tulemused on kättesaadaval Keskkonnaagentuuri kodulehel.