Ida-Virumaa Lüganuse ja Matka kogukonna elanikud on kavandatava Murru lubjakivikarjääri rajamise vastu ning kutsuvad kõiki paikkonna loodust, ajaloo- ja kultuuripärandit ning keskkonnahoidlikku eluviisi väärtustavaid inimesi meid toetama.

Lüganuse ja Matka küla kogukonna, samas ka laiemalt kogu paikkonna inimeste igapäeva osaks on aastakümneid olnud erinevate häiringute talumine. Näiteks Purtse jõe põhja settinud jääkreostus, Kiviõli Keemiatööstusest tulev õhureostus, REPO vabriku korstnatest leviv tolm, Püssi alajaama undamine jne. Varem ka Kiviõli kaevandus ning Aidu karjäär.

Selle kõige negatiivne mõju inimeste füüsilisele ja vaimsele tervisele on ilmne, mistõttu pole vähimalgi määral mõeldav uute häiringute lisandumine. Murru kinnistule plaanitav lubjakivikarjäär nende kahe küla vahele rikuks sealse väärtusliku elukeskkonna.

Oleme veendunud, et Lüganuse valla areng ei pea lähtuma ainult ärilistest huvidest, vaid ennekõike Säästva arengu kontseptsioonist. Me ei saa ohverdada omaenda, oma laste ja lastelaste elukeskkonda ega paikkonna loodust ning ajaloopärandit lühiajalistele ärihuvidele.

Anna petitsioonile oma hääl