Eestimaa Looduse Fond (ELF) juhib Rail Balticu arendajate tähelepanu sellele, et nii suure keskkonnamõjuga projekti trassivalikutest tuleb välistada need, mis läbivad suuri looduskaitselise väärtusega alasid nagu planeeritav Nabala kaitseala ja Pärnu piirkonna loodusalad.

ELF on samadele asjaoludele arendajate tähelepanu juhtinud ka varasemates pöördumistes, sealjuures pakkunud välja raudteekoridori alternatiive, mis ei läbi neid loodusalasid. “Põhja-Eestis peaks vaatama ümber Tallinna kulgevaid alternatiive, mis annaks võimaluse leida tulevikus asulate jaoks sobivamaid lahendusi ka riigisisesteks sõitudeks. Pärnust lõuna pool tuleks raudtee viia osaliselt Tallinn-Ikla maanteetrassi kõrvale, mitte vedada seda läbi loodusmaastiku,” selgitas ELFi juhatuse esimees Silvia Lotman.

Ühtlasi rõhutab ELF, et raudteetrassi valimisel tuleb väga põhjalikult uurida eri variantide mõju loomastikule. Hundi, ilvese, karu ja teiste Euroopa Liidus kaitstavate liikide ja nende liikumisteede võimalikult väheseks kahjustamiseks tuleb koguda piisav hulk andmeid, et saaks teha teaduslikult põhjendatud otsused loomade läbipääsuga seotud küsimuste lahendamiseks.