Keskkonnaministri määrusega toetab riik järgneva viie aasta jooksul 109 miljoni euroga vähemalt 300 ettevõttes innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõttu.

„Eesti majandus on võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega üks ressursimahukamaid, mistõttu on hädavajalik, et Eesti ettevõtted analüüsiksid oma ressursikasutust ning teeksid investeeringuid ressursse kokkuhoidvatesse lahendustesse. Süsteemne lähenemine, kus esmalt hinnatakse ja analüüsitakse olemasolevat olukorda ning parendamisvõimalusi ja alles siis otsitakse võimalusi lisainvesteeringuteks, on olukorras, kus kasutame rohkem loodusvarasid kui meie planeet suudab samal ajal toota, ainuke viis jätkusuutlikuks arenguks. Nii tekib lisaväärtus ettevõttele ning kasu ühiskonnale ja keskkonnale,“ ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus.

Ressursid nagu vesi, pinnas, puhas õhk ja ökosüsteemi teenused on meie harjumuspärase elukvaliteedi tagamiseks olulised, kuid nende varud on piiratud, mistõttu kasvav konkurents tekitab nende nappust ja tõstab maailmaturul hindu.

„Ressursse on vaja hallata efektiivsemalt kogu nende olelusringi vältel. See tähendab võimalikult väikeste kadudega tootmis- ja tarbimissüsteemi. Ressursitõhusad lahendused on näiteks parima võimaliku tehnika kasutuselevõtt ning ressursijuhtimissüsteemide ja nutikate IT-lahenduste rakendamine,“ selgitas Lõhmus. „Oluline osa ressursitõhususe saavutamisel on ka innovatsioonil, kuid samuti inimeste teadlikkuse kasvul ning kompetentsete ekspertide lisandumisel,“ lisas ta.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse sügisel avatavas esimeses taotlusvoorus saavad toetust viis Eesti kõige ressursimahukamat tööstussektorit: mäetööstus, toiduainetööstus, puidutööstus, paberi- ja tselluloositööstus ning muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine. Taotlusvoorud toimuvad plaani kohaselt järgneva 5 aasta jooksul ning kuni eelarve ammendumiseni. Tulevikus plaanitakse laiendada sihtrühma kogu töötlevale tööstusele.

Toetatavateks tegevusteks on tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevused, mille eesmärk on vähendada ühe toodangu ühiku kohta kuluva ressursi kogust ja suurendada nii ettevõtete kui ka kogu Eesti ressursitootlikkust.

Taotlemise eelduseks on nõuetekohaselt tehtud detailne ressursiaudit ehk ressursikasutuse analüüs.  Ressursikasutuse analüüsimist toetab riik järgneva viie aasta jooksul täiendavalt 1,5 miljoni euroga samuti vähemalt 300 ettevõttes. Keskkonnainvesteeringute Keskus avab lähiajal selleks esimese taotlusvooru, kus saavad toetust töötlevas tööstuses ja mäetööstuses tegutsevad ettevõtted.

„Uuringud kahjuks näitavad, et Eestis on ettevõtete teadlikkus oma ressursside kasutusest madal. Pigem investeeritakse tootlikkuse suurendamisse kui kulude kokkuhoidu, kuid analüüsides ka oma ressursikasutust hoiame pikemas perspektiivis kokku raha ja aega ning loome sobiva pinnase ettevõtete konkurentsivõime kasvuks ettevõtlusmaailmas, mis paneb üha enam rõhku keskkonna hoidmisele,“ lisas Lõhmus.

Ressursitõhususe investeeringuid ja auditite tegemist toetatakse meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“, mille kogueelarve on 136 miljonit eurot.  Meetme tegevuste alla kuulub audiitorite koolitamine ning ressursitõhususe teadlikkuse tõstmine. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisainfot meetme kohta leiab siit.