SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond soovib projektiga “Väike heategija – koos õpime tegema head!”  aidata kaasa hea kodaniku kasvatamisele.

Oleme alustanud koos paljude haridusekspertidega I kooliastmele suunatud elu põhiväärtusi ja heategevust käsitleva veebipõhise interaktiivse õppekeskkonna loomist ning plaanime arendada välja kooliprogrammi juurde vastava lisaõppematerjali.

Lastefondi eesmärgiks on aidata kooliteed alustavatel väikestel lastel interaktiivsete mängude ja toredate filmide abil mõista, mida tähendab ja kui tore on teha teisele inimesele head.

Projektijuht Triin Läänel on hea meel, et Lastefondiga teevad idee elluviimiseks koostööd väga kompetentsed partnerid: “Oleme väga tänulikud, et kaasa lööma nõustusid paljud haridusspetsialistid – see annab lootust, et alustatud innovaatiline ettevõtmine jõuab tõesti asjaliku ja huviäratava tulemuseni.” 

Projektikoostöös TÜ haridus- ja sotsiaalteaduskonna, TÜ eetikakeskuse ning MTÜ Inimeseõpetuse Ühinguga töötatakse välja heategevuse ja kodanikuaktiivsuse väärtustamisele suunatud õppematerjalid ning nende kasutamise metoodiline juhend, mille õppetöös kasutamine aitab kaasa laste enesekindluse kasvamisele ning hoolivuse, abivalmiduse, aktiivsuse ja algatusvõime suurenemisele. Toetava materjalina tunniväliseks rakendamiseks koostatakse ka ideedekogu parimate praktikatega peamiselt ühistegevustest ja heategevuslikest üritustest.

Plaanitavad lisaõppematerjalid keskenduvad meie haridussüsteemi läbivate teemade - väärtused ja kõlblus ning kodanikuühiskond ja ettevõtlikkus - arendamisele alates kooliea algusest. Lisaõppematerjalid on kooli ja õpetajate kõrval hea kodaniku kasvatamisel toeks kõigile laste hingeharidusega tegelejatele – alustades lapsevanematest ja mõeldes ka kogukonnaliikmetele.

Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Heade tegude jätkamiseks vajab Lastefond püsivat toetajaskonda – hooliv ja kõrge südameharidusega üleskasvav noor kodanik toetab tulevikus jätkuvalt nii laste ravi tulemuste parandamist kui paljusid teisi talle olulisi sotsiaalseid projekte.