1. augustist jõustuv seadusemuudatus teeb II samba pensionifondide osakuomanike jaoks mitmed toimingud paindlikumaks. Näiteks võib kohustusliku pensionifondi osakuid mõne teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu vahetama hakata senise ühe korra asemel kolm korda aastas ja avalduse selleks saab teha juba praegu.

Lisaks õigusele vahetada oma olemasolev kohustuslik pensionifond mõne teise kohustusliku pensionifondi vastu kolm korda aastas senise ühe korra asemel kaob ka piirang oma uute sissemaksete ümbersuunamisele mõnda teise fondi. Kui varem sai seda teha üks kord aastas, siis 1. augustist võid igal ajal otsustada, et tahad oma uued sissemaksed suunata uude fondi ning see muudatus tehakse ära kolme tööpäeva jooksul.

Samas ei pruugi sage liikumine ühest fondist teise olla mõistlik, näiteks kaasneda võivate teenustasude tõttu või seepärast, et su senine investeerimisstrateegia ei ole lühikese kogumisperioodi tõttu end lihtsalt tõestada jõudnud. Seega peaks vahetamise-mittevahetamise otsusele eelnema analüüs. 

Kõik need muudatused teenivad osakuomanike huve, kuid esmajärjekorras peab oma huvide eest seisma just pensionikoguja ise – enne otsuse tegemist võrdlema erinevate fondivalitsejate pakutavate fondide investeerimisstrateegiat, tasusid, tootlust, tutvuma fondijuhtide senise kogemusega pensionifondi raha investeerimisel jne. Valikut tehes tasub kindlasti meeles pidada, et kõik kohustuslikud pensionifondid on avatud investeerimisriskile. See tähendab, et osaku väärtus sõltub pensionifondi investeeringute väärtusest, nii et osaku hind võib nii tõusta kui ka langeda. Loe kohustusliku kogumispensioni kohta täpsemalt siit.

Fondide võrdlemiseks saad kasutada võrdlustabelit, mis annab ülevaate kõigi 23 kohustusliku pensionifondi kohta – kes on fondivalitseja, kui suured on fondi tagasivõtmistasu ning valitsemistasu, milline on fondi investeerimispoliitika ja senine tootlus.  
Samuti aitab fondide võrdlemisel küsimustiku kasutamine. Selle abil saad aimu kõige olulisematest asjaoludest, mida fondi valikul silmas tuleks pidada. 

Loe ka sellest, kuidas valida pensionifondi.

Mis muutub pensionikoguja jaoks 1. augustist?

  • 1. augustist 2011 jõustub kogumispensionide seaduse muutmise seadus. Selle järgi on osakuomanikul võimalik oma kohustusliku pensionifondi osakuid vahetada teise pensionifondi osakute vastu senise ühe korra asemel kolm korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril.

  • Osakute vahetamiseks 1. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval tuleb registripidajale avaldus esitada hiljemalt 30. novembril. Selleks, et vahetada pensionifonde 1. maile järgneval esimesel tööpäeval või 1. septembril, tuleb avaldus esitada vastavalt hiljemalt 31. märtsil või 31. juulil. Kui esitad registripidajale kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse kuni tänavuse aasta 31. juulini, siis osakute vahetamise sageduse muutmise tõttu realiseeritakse need avaldused juba tänavu 1. septembril.

  • Kes otsustab seni kogutud osakud vanasse fondi edasi jätta ja suunata oma tulevased sissemaksed uude pensionifondi, võib uute maksete uude fondi suunamise avalduse teha igal ajal, ümbersuunamine jõustub avalduse vastu võtmisest hiljemalt kolme tööpäeva jooksul. Seni sai seda teha samuti vaid kord aastas. Kui esitad avalduse enne selle aasta 31. juulit, realiseerib registripidaja avalduse kolme tööpäeva jooksul 1. augustist arvates.

  • Lihtsustatakse avalduste vorme.

  • Erinevate kontohaldurite võetav tasu pensionifondi valikuavalduse vastu võtmise eest peab olema ühesuurune, sõltumata sellest, millise kohustusliku pensionifondi suhtes inimene valikuavalduse esitas.