Vabaühenduste Liit EMSL (Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit) alustas koos Siseministeeriumiga järelevalvet kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) ning sellega kokkulepitud koostööpõhimõtete järgimise üle. Selgitan veidi lähemalt miks ja mida teeme, sest võib-olla saame teiegi jaoks kasulikud olla.

Riigikogu kiitis EKAKi heaks enam kui kümme aastat tagasi. EKAK kirjeldab, kuidas avalik võim ja vabakond üksteist kodanikuühiskonna arendamisel täiendavad ning millised on koostoimimise põhimõtteid avaliku poliitika kujundamisel ja teostamisel.

Paraku ainult kokkulepetest ei piisa. Pidevalt takerdub mõni vabaühendus poliitikakujundamise keerukatesse protseduuridesse ega tunne, et nad tegelikult saavad kaasa rääkida. Või siis pole tehtud otsused alati kõigi osaliste jaoks läbipaistvad. Toimiva koostöö asemel tunnistame liigagi tihti vastastikust süüdistamist, küsimusi tekitab avaliku raha kasutamine, vastastikune tunnustamine ja üksteisega arvestamine.

Et EKAKi põhimõtteid paremini mõistetaks, koos tegutsedes nendega arvestataks ning need muutuksid loomulikuks koostöösuhte osaks, alustas regionaalministri juhtimisel töötav valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjon järelevalve tegemist EKAKi järgimise üle. Komisjoni juurde moodustati töörühm, mille eesmärk on tekitada EKAKis kirjeldatud koostööpõhimõtete üle arutelu ja anda osapooltele võimalus ja koht, kuhu pöörduda, kui asjad ei toimi nii, nagu head koostöötavad ette näevad.

Esmalt tuleb loomulikult otsida erimeelsustele lahendusi ise, teiseks on oluline teada, et töörühm ei karista ega mõista hukka, vaid annab tekkinud olukordadele EKAKist lähtuvalt hinnangu ja jagab soovitusi koostöö paremaks korraldamiseks. Soovituste andmisel lähtutakse kaasamise heast tavast, vabaühenduste rahastamise juhendmaterjalist, aga ka teenuste üleandmise, vabatahtliku tegevuse ja annetamise headest tavadest.

Sellist järelevalvet ei ole EKAKi elluviimise üle varem tehtud. Muidugi loodame, et koostöös pettunuid või sellest heitunuid ei ole liialt palju. Teisalt aga kutsume kõiki üles töörühmale teada andma, kui viimasel ajal on jäänud hinge kriipima mõni juhtum, kus üks või teine pool avaliku võimu ja vabaühenduse koostöös ei ole rahul tunnustamise ja esindamise, partnerluse, poliitikate väljatöötamise, vahendite kasutamise või aruandlusega.

Loodame, et konkreetsete juhtumite ja näidete analüüsimise abil saab palju selgemaks, milline võiks olla hea koostöö vabaühenduste ja avaliku võimu vahel ning kuidas selleni jõuda. Töörühma koordineerivad ühiselt EMSL ja Siseministeerium ning selle kohta saab rohkem lugeda veebilehel: www.siseministeerium.ee/ekakjarelevalve. Samas on ka juhised ja selgitused, kuidas töörühma poole pöörduda, hiljem hinnangud ja soovitused.