Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt Tallinna linn liitub linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 – paktiga liitunud linnade eesmärgiks on muuta linnad 2050. aastaks süsinikneutraalseks.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova märkis, et linnapeade kliima- ja energiapakt 2030 on dokument, mis kinnitab Euroopa linnade hoolivust keskkonnast ja valmidust jätkata eelmise linnapeade paktiga alustatud protsessi. „Linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 võetud kohustused on aluseks säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava aastateks 2020-2030 koostamisele,“ selgitas Izmailova.

„Paktiga liitunud linnade ühine eesmärk on vähendada 2030. aastaks CO2 heitkogust vähemalt 40% ja muuta linnad 2050. aastaks süsinikneutraalseks, aidates sellega hoida maailma keskmise temperatuuri tõusu kindlalt alla 2 °C, võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega. Pakti allkirjastanud linnapead kohustavad vähendama CO2 ja võimaluse korral muude kasvuhoonegaaside heitkogust oma linna territooriumil 2030. aastaks vähemalt 40% ja parandada linna toimetulekut kliimamuutuste mõjuga.“

Abilinnapea sõnul on linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 liitumisel vaja täita kaks nõuet – võtta kahe aasta jooksul pärast liitumist vastu Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava ning vähendada Tallinna linna territooriumil CO2 heitkogust 40%. „Ent need eesmärgid seadis Tallinna linn endale juba algatusega „Mayors Adapt” liitudes ning seega uusi kohustusi linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 liitumine kaasa ei too,“ täpsustas Izmailova.

Esimene võimalus linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 liituda on tänavu 3. aprillil Genovas toimuval Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES keskkonnafoorumil, mil leiab aset uue leppe allkirjastamise tseremoonia. Järgmine allkirjastamise tseremoonia toimub juunis 2019 Brüsselis Euroopa rohelise nädala raames.

Linnapeade kliima- ja energiapakti 2030 allkirjastab Tallinna Linnavolikogu volituse alusel linnapea Taavi Aas või tema poolt volitatud linnavalitsuse liige. Linnapeade paktist tulenevate ülesannete täitmise eest vastutab Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna Energiaagentuur.

Tallinna linn liitus linnapeade paktiga 2009. aasta veebruaris linnavolikogu otsusega. Linnapeade pakt on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tuua kokku Euroopa linnade linnapead, et luua alaline võrgustik linnapiirkondades energia säästmist puudutavate kogemuste vahetamiseks. Linnapeade paktiga liitumisel võetud kohustusest lähtudes töötati välja ja võeti vastu 2011. linnavolikogu otsus Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2011-2021, milles antakse tegevussuunad linna energiamajanduse arendamiseks aastani 2021.

2015. aastal liitus Tallinn linnapeade pakti raames algatusega „Mayors Adapt”, millest tulenevalt peab Tallinn suurendama oma valmisolekut ja suutlikkust reageerida kliimamuutuste mõjule. Algatusega ühinemise eesmärk oli aidata täita Euroopa Liidu kohanemisstrateegia üldeesmärki ja muuta Euroopa kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks.