Haljastuse inventeerimise eesmärk on teha kindlaks väärtuslik haljastus, sh kasvukohatüübid, puittaimestik ja kaitsealused liigid, ning haljastuse säilitamise vajadus.

Inventuuri tulemusest lähtudes määratakse kindlaks hoonestusala ja tehnotaristu paiknemise võimalused. See aitab tagada linna puude, põõsaste ja taimekoosluste hea tervisliku seisundi, rohkuse ja mitmekesisuse.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann selgitas, et uues korras on täpsustatud haljastuse inventeerimise kohustust ning nõudeid inventuuri tegija kvalifikatsioonile, välitöödele ja inventuuriaruandele.

„Eelmisest korrast põhjalikumalt on kirjeldatud rohttaimestiku inventeerimist, sh kasvukohatüüpide väärtusklasse, kaitsealuseid liike ja looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrtaimeliike puudutavaid aspekte,“ märkis Valdmann ning rõhutas, et haljastus tuleb inventeerida enne kavandatavat projekteerimist maa-alal, millel kasvavad puit- ja rohttaimed.

Uue korra kohaselt esitatakse inventuurijoonised ja inventeerimistulemused tabel- ja kaardikihivormingus, mis võimaldab andmeid hõlpsasti sisestada Tallinna linnas kasutatavasse hooldus-, haljastus- ja heakorratööde infosüsteemi (HHHIS). Seeläbi saab inventeerimisandmeid kasutada haljastuse hoolduse korraldamisel, eelarve koostamisel või raielubade menetlemisel.

Tallinna uus heakorraeeskiri ja haljastuse inventeerimise kord vastavad Euroopa Komisjonis valminud Euroopa Liidu elurikkuse strateegiale 2030, mis rõhutab linnahaljastuse tähtsust looduse hüvede pakkumises linnaelanikele ja arvukate liigirühmade elupaikade säilitamist.

Haljastuse inventeerimise kord (Riigi Teataja)