Tallinna Linnavalitsus valmistub algatama Kakumäe kaitseala moodustamist Haabersti linnaosas. Linlased on oodatud kaasa rääkima ja mõtteid vahetama kaitseala kontseptsiooni avalikul tutvustamisel Veerise lasteaias (Veerise 1) teisipäeval, 17. mail kell 17.30.

Kakumäe sanglepiku kohaliku kaitse alla võtmine nähti ette juba 2017. aastal Haabersti linnaosa üldplaneeringuga. Mais 2021 tegi Haabersti linnaosavalitsus ettepaneku võtta kohaliku kaitse alla Kakumäe raba, aadressiga Soolahe tee 64. Juunis 2021 esitasid Kakumäe elanikud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ettepaneku moodustada Kakumäe rohealadel kohalik kaitseala, mis hõlmaks kolme lahustükki kogupindalaga 49,7 hektarit, sh Kakumäe raba, Kakumäe tee roheala ja Kakumäe sanglepik. Augustis 2021 tellis amet kaitseala põhjendatuse ekspertiisi, mis valmis sama aasta detsembris.

„Ekspertiisi tulemused näitasid, et Kakumäe raba ja Kakumäe tee rohealade piirkonna metsad väärivad kohaliku kaitse alla võtmist 54,6 hektari ulatuses,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet ja lisas, et piirkonnas leidub mitmeid Tallinnas unikaalseid taimekooslusi ja kaitsealuseid liike. „Kakumäe rabas on välja kujunenud eriilmelised, kohati ürgse ja puutumatu ilmega metsakooslused. Rannikul paljastub kambriumi ajastu liivakivi astang ning Kakumäe teed ääristavad liigirikkad metsaalad. Kogu tervik on ühtlasi ka oluline rekreatiivse väärtusega ala Tallinnas. Uue kaitseala moodustamine Tallinnas on hea kingitus meile kõigile Euroopa Rohelise pealinna aasta eel.“

Haabersti linnaosa vanem Oleg Siljanov sõnas, et kavandataval kaitsealal esineb Tallinnas unikaalseid sürjametsi, mis on liigirohked okas- või lehtmetsad ning mis kasvavad suvel läbikuivavatel muldadel, samuti leidub seal III kaitsekategooriasse kuuluvaid taimi. „Näiteks rootsi kukits, mis kaunistab kevadel metsaaluseid oma valgete õite ning sügisel punaste marjadega. Piirkonnas pesitseb Tallinna suurim hallhaigrukoloonia, hinnanguliselt 90 pesa ning seal elab ka kanakull, kes on II kategooria kaitsealune liik,“ rääkis Siljanov. „Kakumäe raba kaitse alla võtmise eesmärgiks on tagada raba säilitamine metsana, kus pesitsevad linnud ja loomad, kasvavad sellele kooslusele omased taimed ning kus on võimalik nautida ehedat loodust,“ selgitas linnaosavanem.

Kohaliku omavalitsuse tasandi kaitsealal on võimalik kehtestada piiranguvööndi režiim, mis maa sihtotstarbelist kasutamist üldjuhul oluliselt ei piira ning looduskaitseseadusega sätestatud kitsendusi arvestades on majandustegevus seal jätkuvalt lubatud. Kakumäe sanglepik võiks ekspertide hinnangul jääda üldplaneeringuga kaitstavaks linnametsaks.

Järgnevalt seisab ees piirkonna kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine linnavalitsuse korraldusega, selle avalik väljapanek vähemalt kahe nädala jooksul ning ettepanekute ja vastuväidete esitamine. Viimastele vastatakse kahe nädala jooksul ja vajadusel täiendatakse eelnõud. Seejärel korraldatakse taas avalik arutelu. Loodusobjekt võetakse kohaliku kaitse alla linnavolikogu määrusega.

Seni on Tallinnas moodustatud kolm kohaliku tasandi kaitseala: Pääsküla raba (2013), Merimetsa roheala (2017) ja Harku mets (2021). Linnas on ka hulgaliselt kaitsealuseid objekte. Riiklikul ja kohalikul tasandil kaitstavad alad katavad ligi viiendikku Tallinna pindalast. NATURA 2000 alad hõlmavad Tallinna maismaast 7,2%.

Tallinn valmistab ette Kakumäe kaitseala moodustamist