Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) andmebaasist saavad kõik inimesed nüüdsest rohkem teavet Euroopa Liidus loa saanud biotsiidsete toodete ja nendes sisalduvate toimeainete kohta.

Biotsiidseid tooteid ehk biotsiide kasutatakse inimesele kahjulike organismide vastu võitlemisel. Ilmselt on igaüks mõnega nendest igapäevaelus kokku puutunud: metsa minnes sääse- või puugitõrjevahendiga, maakodus roti- või sipelgamürgiga, ujulas veedesinfektsioonivahendiga. Lisaks putukatõrje- ja desinfektsioonivahenditele kuuluvad biotsiidide alla ka nt puidukaitsevahendid, millega töödeldakse õuemööblit ja muid puitelemente.

„Biotsiidi teabe avalikustamise peamine eesmärk ongi teabe läbipaistvamaks muutmine, et ka tavatarbijad saaksid vajadusel kätte infot nende igapäevatoodetes olevate ohtlike kemikaalide kohta,“ ütles Helen Sulg, terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist. „See teave aitab tarbijatel ja ettevõtetel teha teadlikke valikuid. Näiteks saab korraga võrrelda kuni nelja toodet, et leida keskkonna- ja tervisesõbralikum toode või näha, kas toode sisaldab asendamisele kuuluvat toimeainet või probleemset ainet.“

Andmebaasis saab otsingut teha toote nimetuse, sihtorganismi, loa väljastanud riigi, loaliigi ja loaomaniku (ettevõtte nimetuse) järgi.

Biotsiidsete toodete kohta on üldsusele kättesaadav:

  • EL kaart märgitud riikidega, kus toode on turule lubatud -  toote nimetuse abil saab kontrollida, kas toode on Eesti turule lubatud ja kas luba on kehtiv.
  • Toote omaduste kokkuvõte, mis sisaldab tootes sisalduvate toimeainete nimetusi ja nende sisaldust, ohu- ja hoiatuslauseid, sihtorganisme, pealekandmismeetodeid, lubatud pakendeid ja kasutusjuhiseid. Toote omaduste kokkuvõtet saab kasutada vajaliku teabe taastamisel sel juhul, kui toote etiketil olev teave on loetamatuks muutunud.
  • Mitte-konfidentsiaalsed hindamisaruanded sisaldavad toote lubamiseks läbiviidud hindamise tulemusi.

Biotsiidide toimeainete kohta on avalikku teavet täiendatud. Saab leida, millises hindamise etapis aine on: kas heakskiidetud, hindamisel liikmesriigi poolt või biotsiidikomitee otsustusetapis. Infolehekülje otsinguosad on eestikeelsed, teabeosa aga ingliskeelne.

Andmebaas sisaldab üle 300 erinevates tooteliikides kasutatava toimeaine.

Biotsiid on toode, mis sisaldab toimeainena kemikaali või mikroorganismi, mis hävitab, tõrjub, muudab kahjutuks või võitleb inimesele kahjulike organismide vastu. Biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist käsitleb biotsiidimäärus (määrus (EL) 528/2012), mille eesmärk on parandada biotsiidituru toimimist Euroopa Liidus, tagades samas inimeste ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

Andmebaas asub siin