Euroopa Liidu Teatajas avaldati juuli keskpaigas Euroopa Komisjoni määrus, millega lubatakse kõigi põllumajandusloomade sõnniku põletamist ja seatakse sellisele tegevusele nõuded. EL määrus nr 142/2011 kohaselt võis seni põletusseadmetes kasutada kodulindude sõnnikut, uue määruse kohaselt võib põletamisele suunata aga ka nt veiste, sigade jt koduloomade sõnnikut.

  • Maamajandus
  • 11. september 2017
  • Foto: Sõnnikukäru. Pixabay, CC Public Domain

Määruse kohaselt on olulisimaks piiranguks, et sõnnikut tohib kasutada vaid käitistes, mille summaarne nimisoojusvõimsus on väiksem kui 50MW. Nõuded põletamisele ja heite piirväärtustele on üldjoontes samad, mis varasemalt linnusõnniku suhtes kehtestatud. Olulise erisusena lubab uus määrus väiksemates põletusseadmetes (võimsusega kuni 5 MW) tahkete ainete heitkoguseks kuni 50 mg/m3 kohta (reeglina on piirväärtuseks 10 mg/m3 kohta). Samuti antakse olemasolevate põletusseadmete käitajatele 6 aastat lisaaega, et täita ühtlast temperatuuri tagava lisapõleti kasutamise nõuet.

Määruse tekst